ตัวแบบการจัดการโซ่คุณค่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจ พิเศษจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย

Main Article Content

ณัฐวุฒิ ศิลาโชติ
ธรินี มณีศรี

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบการจัดการโซ่คุณค่า โลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างอุปสงค์การท่องเที่ยว อุปทานการท่องเที่ยวและการจัดการโซ่คุณค่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวกับผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 791 คน ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 400 คน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 379 คน และสัมภาษณ์กลุ่มธุรกิจ 12 คน เลือกแผนการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยสูตรของทาโร ยามาเน่ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ มีการทดสอบข้อมูลและใช้เทคนิคทางสถิติที่หลากหลายในแบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแบบการจัดการโซ่คุณค่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยว มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) การจัดการโซ่คุณค่า
โลจิสติกส์การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยวและอุปทานการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยผ่านการจัดการโซ่คุณค่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ศิลาโชติ ณ. และ มณีศรี ธ., “ตัวแบบการจัดการโซ่คุณค่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจ พิเศษจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 146–159, ธ.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย