การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามลีลาการเรียนรู้แบบ วีเอเค เลิร์นนิ่ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมการคิด แบบมีวิจารณญาณ

Main Article Content

อรอนุตร ธรรมจักร
ทรงศักดิ์ สองสนิท
ประวิทย์ สิมมาทัน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สังเคราะห์และประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามลีลาการเรียนรู้แบบ VAK Learning โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในการส่งเสริมการคิดแบบมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบผสมผสานการเรียนแบบปกติควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน ด้านหลักสูตรการสอนโดยเน้นเทคนิควิธีการสอนด้วยโครงงาน ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาการคิดแบบมีวิจารณญาณ จำนวน 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ จำนวน 5 คน วิธีการดำเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้อง 2) กำหนดร่างกรอบแนวคิดเบื้องต้นของรูปแบบ 3) กำหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 4) สร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด 5) ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและขอการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลรูปแบบการเรียนการสอนที่ชื่อว่า VAK PjBLCT Model มีผลการประเมินรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มีความเหมาะสมของกรอบแนวคิดตามรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.81 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 แสดงว่าสามารถนำกรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ธรรมจักร อ., สองสนิท ท., และ สิมมาทัน ป., “การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามลีลาการเรียนรู้แบบ วีเอเค เลิร์นนิ่ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมการคิด แบบมีวิจารณญาณ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 132–145, ธ.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย