ออกแบบและพัฒนาด้ามจับเครื่องมือตัดสำหรับงานกลึง โดยใช้เทคนิค การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ

Main Article Content

ถนัดกิจ ศรีโชค
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาด้ามจับเครื่องมือตัดสำหรับงานกลึง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดลองสร้างด้ามจับเครื่องมือตัดสำหรับงานกลึง สำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ แบบ 4 เฟส  ในการดำเนินการศึกษานี้โดยได้แปลงความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับด้ามจับเครื่องมือตัดสำหรับงานกลึง
เข้าสู่ช่วงต่าง ๆ ของ QFD ทั้ง 4 เฟสได้แก่ (1) การวางแผนผลิตภัณฑ์ (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) การวางแผนกระบวนการและ (4) การวางแผนควบคุมกระบวนการ โดยกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ เป็นกลุ่มนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 120 คน ผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของ กลุ่มนักศึกษานั้นได้นำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่นี้มี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง สามารถปรับระดับได้ แข็งแรงและใช้เวลาในการปฏิบัติงานลดลง ผลของการประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 4.09 เป็น 4.44 คิดเป็นร้อยละของ
การเพิ่มขึ้นเท่ากับ 8.53 %

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ศรีโชค ถ., โพธิ์หอม ต., และ ปิตาคะโส ร., “ออกแบบและพัฒนาด้ามจับเครื่องมือตัดสำหรับงานกลึง โดยใช้เทคนิค การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 117–131, ธ.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย