การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

Main Article Content

มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศในงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสถานประกอบการจำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษา แบ่งการใช้งานเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบส่วนของอาจารย์นิเทศส่วนของนักศึกษาและส่วนของสถานประกอบการ 2) ความพึงพอใจด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบอยู่ในระดับมากที่ 4.32 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่ 4.26 ด้านความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับมากที่ 4.19 ด้านความเหมาะสมของ การทำงานของระบบอยู่ในระดับมากที่ 4.18 และด้านความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของระบบอยู่ในระดับปานกลางที่ 3.94 โดยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
บุญปาลวงศ์ ม., “การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 96–116, ธ.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย