แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักเบาจากเศษโฟมบรรจุภัณฑ์

Main Article Content

กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล
ผกามาศ ชูสิทธิ์
ปราโมทย์ วีรานุกูล
กิตติพงษ์ สุวีโร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิต หาอัตราส่วนที่เหมาะสม ทดสอบคุณสมบัติ ทางกายภาพ สมบัติทางกล และสัมประสิทธิ์การนำความร้อน การแนะแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักเบาผสมเศษโฟมบรรจุภัณฑ์เหลือทิ้ง ออกแบบอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 : ทรายหยาบ : หินปูน : น้ำ เท่ากับ 1 : 2 : 4 : 0.7 โดยน้ำหนัก และผสมเศษโฟมบรรจุภัณฑ์เหลือทิ้งในอัตราส่วน 0, 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.1 โดยน้ำหนัก ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักเบาผสมเศษโฟมเหลือทิ้งโดยการเทคอนกรีตลงในแบบหล่อที่มีการติดตั้งเหล็กเสริมแล้ว ทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.2226 - 2548 และ มอก.878 - 2537 จาก ผลการทดสอบพบว่า การผสมเศษโฟมในอัตราส่วน 0.075 โดยน้ำหนัก เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด โดยลักษณะทั่วไปไม่บิดเบี้ยวไม่มีรอยร้าว ความต้านทานแรงอัด 16.48 เมกะพาสคัล ไม่มีการโก่งตัวเมื่อวางผนัง ตามลักษณะการใช้งานจริง การดูดซึมน้ำร้อยละ 8.86 ความแข็งผ่านมาตรฐานประเภทที่ 1 ความทน การกระแทกผ่านมาตรฐานประเภทที่ 2 ความหนาแน่น 2,014.54 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความต้านทาน
แรงดัด 4.30 เมกะพาสคัล และมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำเพียง 0.228 วัตต์ต่อเมตร.เคลวิน  ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักเบานี้ สามารถนำไปใช้เป็นผนังอาคารที่ต้องการความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
บุญโตสิตระกูล ก., ชูสิทธิ์ ผ., วีรานุกูล ป., และ สุวีโร ก., “แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักเบาจากเศษโฟมบรรจุภัณฑ์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 67–82, ธ.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย