การศึกษาเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม : กระบวนทัศน์ใหม่เชิงนิเวศ

Main Article Content

รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์

บทคัดย่อ

กระบวนทัศน์ใหม่เชิงนิเวศถูกนำมาใช้ในการวิจัยยาวนานกว่า 30 ปี จากความพยายามในการคิดค้นและพัฒนาวิธีการสร้างความเข้าใจถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของคนอย่างเป็นระบบ เนื่องด้วยกระบวนทัศน์หรือมโนทัศน์สามารถแสดงถึงสิ่งที่คิด พูด กระทำ หรือทำนายพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น บทความทางวิชาการฉบับนี้ ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครื่องมือที่เรียกว่า “กระบวนทัศน์ใหม่ เชิงนิเวศ” สำหรับวัดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้สามารถเข้าใจเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา 20 ปี พบว่า กระบวนทัศน์ใหม่เชิงนิเวศเป็นเครื่องมือ ที่สามารถนำมาใช้ได้ดีกับรูปแบบทางจิตวิทยาสังคมที่ซับซ้อนในการวัดเจตคติ ความห่วงใย ความตระหนัก
และพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่และบริบทที่หลากหลาย หากแต่ผู้วิจัยควรพึงระมัดระวังข้อจำกัดบางประการในการนำมาใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ กระบวนทัศน์ใหม่เชิงนิเวศจึงเป็นกลไกในการนำไปสู่แนวทางในการวางแผนและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ต่อบุคคลหรือกลุ่มคนนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ด่านศิริชัยสวัสดิ์ ร., “การศึกษาเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม : กระบวนทัศน์ใหม่เชิงนิเวศ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 13–30, ธ.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย