เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

รูปแบบการเขียนบทความโดยย่อ

1. บทความควรมีความยาวรวมไม่เกิน 12 หน้า โดยใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร)

2. การตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นดังนี้

ขอบกระดาษ

ระยะขอบ

ขอบบน (Top)

5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

ขอบล่าง (Bottom)

3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)

ขอบซ้าย (Left)

3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)

ขอบขวา (Right)

2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

3. เนื้อหาของบทความให้ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยขนาดและรูปแบบให้เป็นไปดังนี้

รายการ

แบบอักษรและขนาด

การจัดตำแหน่ง

ลักษณะตัวอักษร

ชื่อเรื่อง

TH Sarabun New 18 pt

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ชื่อและที่อยู่ผู้เขียน

TH Sarabun New 14 pt

กึ่งกลาง

ตัวหนา

หัวข้อ

TH Sarabun New 14 pt

ชิดซ้าย

ตัวหนา

เนื้อเรื่อง

TH Sarabun New 14 pt

กระจายแบบไทย

ตัวธรรมดา

ชื่อรูป

TH Sarabun New 14 pt

กึ่งกลางโดยอยู่ใต้รูป

ตัวหนาเฉพาะคำว่า รูปที่ x

ชื่อตาราง

TH Sarabun New 14 pt

ชิดซ้ายอยู่เหนือตาราง

ตัวหนาเฉพาะคำว่า ตารางที่ x

เอกสารอ้างอิง

TH Sarabun New 14 pt

ชิดซ้าย

ตัวธรรมดา

4. การอ้างอิงให้ใช้ระบบการอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบ IEEE (IEEE Style)

รายละเอียดอื่น ๆ ให้ศึกษาจากเทมเพลตและคำแนะนำสำหรับผู้เขียนตามลิงก์นี้ คำแนะนำผู้นิพนธ์บทความ