วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเป็ดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือน มกราคม- มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม สามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

Published: 29-07-2016

Production of biogas from rice straw and animal manure by two-stage anaerobic digestion

วิจิตรพร เจริญรัตน์, ปรีดา จันทวงษ์, จงจิตร์ หิรัญลาภ, โจเซฟ เคดารี

1-10

Estimation Heat Capacity of Biodiesel

ศุภิสรา พราวพันธุ์, เก้ากันยา สุดประเสริฐ, สุริยา พันธ์โกศล, กรณ์กนก อายุสุข, คณิต กฤษณังกูร

11-20

A study physical properties and Performance of diesel engine using of Biodiesel form Calophyllum inophyllum seed

ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ, ฐิติมา แก่นท้าว, นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น

21-28

A study of diesel engine combustion chamber adapted to use LPG as the main fuel

นันทชัย โลหะโรจน์วิเชียร, อนันต์ชัย เที่ยงดาห์

29-37

Environmentally Sensitive areas Analysis in Lampachi Watershed

ชุลีพร สุระป้อม, คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา

38-49

Factors Affecting on the Contact Area of the Retread Truck Tires

ศราวุธ ธนากูล, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ

50-59

The development of the ISO 9001 quality system for quality control by decision tree and rule base techniques.

ประไพ ศรีดามา, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, ธีรพัฒน์ จันษร

60-68