วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเป็ดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือน มกราคม- มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม สามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

Published: 31-12-2017

Construction Solar Elrctric Bicycle

กอบชัย จันทรดิลกรัตน์, เก่งกล้า กุณรักษ์

6-9

Microbiolocal Quality of Water in Automatic Drinking Water Dispensers in Bangkok Metropolitan Area

ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ, สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์, สายพิณ ไชยนันทน์, บุญส่ง ไข่เกษ

10-17

SEVICE INNOVATION WHICH AFFECTED E-BOOK PURCHASING DECISION OF NEW GENERATION CONSUMERS.

ภาพิมล ธนรุ่งเจริญกิจ, จิตพนธ์ ชุมเกตุ

18-27

THE GUIDELINES OF MODERN MANAGEMNT AFFECTING TO ORGANIZATION OPERATION: A CASE STUDY OF CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

นิศาชล รัตนมณี, สันติธร ภูริภักดี

28-37

The Biomass Power Generation Potentiality of Rural Community in Tak Province

ธีรศิลป์ กันธา, อังคณา ตาเสนา, เอกรัฐ ปัญญาเทพ

38-45

POTENTIAL EVALUATION ON ENERGY MANAGEMENT OF HYBRID ENERGY STORAGE FOR SOLAR POWER SYSTEM

สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์, ธเนศ วิลาศมงคลชัย, ประพันธ์ พิกุลทอง, เอกภูมิ บุญธรรม, ณัฐวงศ์ โพธิ์ศุภานันท์

46-55