วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Academic Journal Uttaradit Rajabhat University

ISSN 2985-2986 (Online)

เว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/index เป็นวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นําไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตําบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ โดยตีพิมพ์เผยแพร่รูปเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และดําเนินการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ในระบบ Thai Journal Online System ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ซึ่งมีกําหนดการออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ทั้งนี้บทความทุกฉบับจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยจํานวน 3 ท่าน ในลักษณะการประเมินแบบ Double-Blind เพื่อให่้ผู้เขียนสามารถเตรียมต้นฉบับได้ถูกต้องและได้มาตรฐานตามรูปแบบของวารสาร

 

จึงขอชี้แจง ดังนี้ (สามารถดาวน์โหลดได้ตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน ด้านล่างนี้)

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความส่งตีพิมพ์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์