การให้บริการเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของภาครัฐด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD UNIX การให้บริการเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของภาครัฐด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD UNIX

Main Article Content

พิชิต พวงภาคีศิริ
นารีวรรณ พวงภาคีศิริ

บทคัดย่อ

ในยุคดิจิทัล 4.0 หรือ ดิจิทัลไทยแลนด์ คนไทยมีชีวิตผูกติดกับดิจิทัลมานาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ต ซื้อขายออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ ทำธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น การสื่อสาร แม้กระทั่งการติดต่อของรับบริการจากภาครัฐ องค์กรภาครัฐได้มีการต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคของข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัยมาขึ้น และให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป องค์กรภาครัฐมีการนำซอฟต์แวร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานในการให้บริการประชาชน พร้อมกับเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลทางด้านสถิติการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของภาครัฐ เช่นการจัดทำเว็บไซต์สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การบริการ และการติดต่อสื่อสาร โดยมีเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางในการให้บริการต่างๆ ซึ่งเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีการซอฟต์แวร์สำหรับบริการต่างๆ ซอฟต์แวร์ระบบปฏบัติการ (Operating Software) เช่น Unix Linux หรือ Windows ซอฟต์แวร์ให้บริการเว็บ (Web Server) เช่น Apache Tomcat หรือ Nginx ซอฟต์แวร์ให้บริการฐานข้อมูล (Database Server) เช่น MySQL MS-SQL หรือ PostgreSQL ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการและบริหารเว็บไซต์ (Content Management System) เช่น Joomla WordPress หรือ PhpBB เป็นต้น ซึ่งองค์กรภาครัฐได้นำมาใช้งานเพื่อต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน ในการดำเนินการขององค์ภาครัฐ หากได้มีการกำหนดนโยบาย ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้เพื่อให้บริการด้านต่างๆ มีเครื่องแม่ข่ายเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ เลือกซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายที่มีลักษณะเป็น Open Source Software จะช่วยให้ภาครัฐสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายนการจัดซื้อและบำรุงรักษา เนื่องจากซอฟต์แวร์ประเภท Open Source Software มีการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน (Community) และไม่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ เหมือนซอฟต์แวร์ประเภทเอกสิทธิ์เฉพาะ (Proprietary Software)

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กิตติพงษ์ สุวรรณราช. (2547). การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD. นนทบุรี : ออฟเซ็ทเพรส.

กายรัฐ เจริญราษฎร และชาคริต มณีงาม. (2557). การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ด้วยระบบคลัสเตอร์สองตัว กระจายงาน. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สมคิด ทุ่นใจ. (2559). Open Source Software: อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ . 11 (2): 2-12.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2549). ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ Open Source Software & Freeware. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : งานประชาสัมพันธ์ นิทรรศการและสิ่งพิมพ์.

อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง. (2553). การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_10/pdf/50-54.pdf. (3 กุมภาพันธ์ 2561)

MySQL. MySQL in Government. [Online]. แหล่งที่มา: https://www.mysql.com/industry/government/. (March 3, 2018)

Open Source Initiative. Open Standards Compliance. [Online]. แหล่งที่มา: https://opensource.org/osr-compliance. (February10, 2018)

THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache http server project.
[Online]. แหล่งที่มา: https://www.apache.org/. (February 5,2018)

The FreeBSD Project. FreeBSD Handbook. [Online].แหล่งที่มา: https://www.freebsd.org. (February10, 2018)

W3Techs. World Wide Web Technology Surveys. [Online]. แหล่งที่มา: https://w3techs.com. (May 1,2018)