การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบผสมผสานสำหรับอาคารประเภทโรงแรม

Main Article Content

กฤติเดช ดวงใจบุญ

Abstract

 


 


  


 


Abstract:


The use of solar energy for hot water production of hotel buildings. There is a cost problem with expensive equipment. As a result, payback is slower than other types of technology. So, if the solar water heater is combined with waste heat, it will be used to produce hot water in combination with solar energy. It will make the system stable to produce hot water with more economic returns. However, the selection of integrated solar water heater for hotel buildings is important to study the size of the system. Both technical and economic returns. In order for the system design to support the production of adequate hot water for the guests staying. It also provides a good return on the economy. By studying the feasibility of this research, we have studied the design of Integrated Solar Water Heater with the combination of sample hotels in Phuket province which has a heavy industry service business.


According to studies, it has been found that the solar water heater system with the appropriate blend of sample hotels is a 25% system design by installing a 40 m2 together with Waste Heat from 2 Air Conditioner, one unit produces 2,987 liters of hot water per day, 2,375 liters per day of hot water and 612 liters of hot water per day. Using initial investment of 556,500 baht, annual cost of 5,021 baht/year is maintenance and maintenance fee. With a financial return of 15.6% and a payback period of 3.85 years, the benefits throughout the 15-year life of the project are valued at 2,179,618 baht, including solar energy benefits of 1,664,883 baht, waste heat benefits of 451,735 baht, and benefits from Reduce CO2 emissions of 63,000 baht


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ดวงใจบุญก. (2018). การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบผสมผสานสำหรับอาคารประเภทโรงแรม. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 13(1), 65-78. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/101131
Section
บทความวิจัย

References

จงจิตร์ หิรัญลาภ. (2543). เครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายสำหรับประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนามจธ., 23, 109-119.

จอมภพ แววศักดิ์. (2546). การหาสมรรถนะเชิงความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ติดตั้งบนหลังคา. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย, 17, 15-17.

รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา. (2560). การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

ณัฐพงษ์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง. (2552). การวิเคราะห์ต้นทุนทางด้านการเงินเปรียบเทียบระหว่างการจัดการขยะแบบฝังกลบ (Sanitary Landfill) กับการจัดการขยะแบบเผาโดยใช้เทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชั่น (Gasification). วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 93 หน้า

Duffie, A. D. and W. A. Beckman. (1991). Solar Engineering of Thermal Processes. (2nd). New York : Wiley.

Chaurasia, P.B.L.. (1990). Solar Water Heating from Natural Surfaces. Journal of Energy Heat and Mass Transfer, 12, 31-38.

Van Nickered, W.M.K.. and Scheffler,T.B.. (1993). Measured Performance of a Solar Water Heater with a Parallel Tube Polymer Absorber. Solar Energy, 51, 339-347.