ผลของการใช้มูลไส้เดือนร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน

Main Article Content

ดรุณี พวงบุตร
วชิราวุธ พิศยะไตร

บทคัดย่อ

          ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีปริมาณอินทรีวัตถุและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่วมการลดการใช้ปุ๋ยเคมี อาจจะช่วยส่งเสริมให้ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนร่วมกับการลดการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 4 ซ้ำ โดยมีการใส่ปุ๋ย 6 อัตราที่แตกต่าง ดังนี้ ทรีตเมนต์ที่ 1 ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำ 25 กิโลกรัมต่อไร่ (T1) ทรีตเมนต์ที่ 2 ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือน 3 ตันต่อไร่ (T2) ทรีตเมนต์ที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไส้เดือนอัตรา 1 ตันต่อไร่ (T3) ทรีตเมนต์ที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไส้เดือนอัตรา 2 ตันต่อไร่ (T4) ทรีตเมนต์ที่ 5 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไส้เดือนอัตรา 3 ตันต่อไร่ (T5) และทรีตเมนต์ที่ 6 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไส้เดือนอัตรา 4 ตันต่อไร่ (T6) จากการศึกษา พบว่าการใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่วมกับการลดการใส่ปุ๋ยเคมี (T3-T6) มีผลทำให้ความสูงและค่าความเขียวใบไม่มีความแตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำ นอกจากนี้พบว่าการใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่วมกับการลดการใส่ปุ๋ยเคมีทุกอัตราทำให้ผลผลิตฝักสดข้าวโพดไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมี ยกเว้น ทรีตเมนต์ T4 จากการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่า การใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนอัตรา 1 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ อาจจะใช้เป็นอัตราแนะนำให้เกษตรกร เนื่องจากทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวหวานมีศักยภาพเท่ากับการใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นอัตราแนะนำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการเกษตร. (2559). การพัฒนาระบบเติมอากาศในการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสรรค์. (2560). การจัดการดิน ปุ๋ยและเศษซากพืชในการผลิตข้าวโพด. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560, จาก http://tet2school.blogspot.com.

สตางค์ หัสนันท์. (2556). การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบของปริมาณสารแอนโทไซยานินในเมล็ดของประชากรข้าวโพดข้าวเหนียว. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมี. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565, จาก https://www.oae.go.th/view/1/ปัจจัยการผลิต/TH.

Canatoy, R. (2018). Effects of vermicompost on the growth and yield of sweet corn in Bukidnon, Philippines. Asian Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 3(2), 1-8.

Chimdessa, D., & Sori, G. (2020). Integrated effects of vermi-compost and NPS fertilizer rates on soil chemical properties and maize production in Bedele district, Western Oromia. Plant, 8(4), 115-121.

Emamu, T., & Wakgari, T. (2021). The effect of integrated application of vermicompost and NPS fertilizer on soil physicochemical properties and yield of maize (Zea May L.) crop at Toke Kutaye district, Western Ethiopia. Stechnolock Journal of Plant Biology and Research, 6, 2-15.

Guo, L., Wu, G., Li, C., Liu, W., Yu, X., Cheng, D & Jiang, D. (2015). Vermicomposting with maize increases agricultural benefits by 304%. Agronomy for Sustainable Development, 35, 1149-1155.

Lazcano, C., Sampedro, L., Zas, R., & Domínguez, J. (2010). Vermicompost enhances germination of the maritime pine (Pinus pinaster ait.). New Forests, 39, 387-400.

Liu, M., Hu, F., Chen, X., Huang, Q., Jiao, J., Zhang B., & Li, H. (2009). Effects of long-term organic amendments on soil organic carbon in a paddy field: a case study on red soil. Journal of Integrative Agriculture, 13(3), 1-5.

Öktem. A. G., & Öktem, A. (2020). Impact of vermicompost to dent corn (Zea mays L. indentata). International Journal of Innovations in Agricultural Sciences, 4(1), 48-55.

Sharma, R. C., & Banik, P. (2014). Effect of integrated nutrient management on baby corn-rice cropping system: economic yield, system productivity, nutrient-use efficiency and soil nutrient balance. Indian Journal of Agricultural Sciences, 82(3), 220–224.

Sigaye, M.H., Mekuria, R., Kebeden, K., Nigyssei, A., & Lulie B. (2021). Integrated use of organic and inorganic fertilizers on maize (Zea mays L.) yield and soil.fertility in andisols soil of sidama, , Ethiopia. Asian Journal of Plant Science and Research, 11(1), 10-18.

Singh, R.N., Sutaliya, R., Ghatak, R., & Sarangi, S.K. (2003). Effect of higher application of nitrogen and potassium over recommended level on growth, yield and yield attributes of late sown winter maize (Zea mays L.). Crop Research, 26(1), 71-74.

Villaver, P. (2020). Response of sweet corn (Zea mays L. var. saccharata) to vermicompost and inorganic fertilizer application. International Journal of Humanities and Social Science, 12(6), 17-27.

Vos, J., Van der Putten, P.E.L., & Birch, C.J. (2005). Effect of nitrogen supply on leaf appearance, leaf growth, leaf nitrogen economy and photosynthetic capacity in maize (Zea mays L.). Field Crops Research, 93, 64-73.

Zaman. M. M., Rahman, M. A., Chowdhury, T., & Chowdhury, A. H. (2018). Effects of combined application of chemical fertilizer and vermicompost on soil fertility, leaf yield and stevioside content of stevia. Journal of the Bangladesh Agricultural University, 16(1), 71-81.