ผลของการออกกำลังกายด้วยโยคะในระยะสั้นที่มีต่อองค์ประกอบของร่างกายและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

ธนุพร ลาภไธสงค์
ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ

บทคัดย่อ

การศึกษาแบบกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายด้วยโยคะในระยะสั้นที่มีต่อองค์ประกอบของร่างกายและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถม ศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่มีน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย≥23) จำนวน 32 คน (10-12 ปี) สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิธีการทดลองคือ การออกกำลังกายด้วยโยคะเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1-2 ออกกำลังกายด้วยโยคะเย็น และสัปดาห์ที่ 3-4 ออกกำลังกายด้วยโยคะร้อน) วัดสมรรถภาพทางกายของนักเรียนและองค์ประกอบของร่างกายก่อนและหลังการออกกำลังกายด้วยโยคะด้วยเครื่องมือมาตรฐาน X-scan plus II สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อพรรณนาข้อมูลเพศและดัชนีมวลกาย และสถิติเชิงอนุมาน คือ paired t-test เพื่อหาความแตกต่างขององค์ประกอบของร่างกายก่อนและหลังการออกกำลังกายสัปดาห์ที่ 4 และกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 10.90 ปี (เพศชาย 17 คน และเพศหญิง 15 คน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ในระดับอ้วนระดับ 1 รองลงมาคือ อ้วนระดับ 2 และน้ำหนักเกิน เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของร่างกายระหว่างก่อนและหลังการออกกำลังกายด้วยโยคะ สัปดาห์ที่ 4 พบว่า องค์ประกอบของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย (p=0.02) 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพลศึกษา. (2562). คู่มือแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของเด็กเยาวชน และประชาชนไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กู๊ดอีฟนิ่ง ติงค์.

กรมอนามัย. (2562). ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ. ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, กระทรวงสาธารณสุข. https://nutrition2.anamai.moph.go.th/webupload/ 6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/filecenter/file/doc/2564-1.11-2.pdf.

กัลยา นุตระ. (2557). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและญาติผู้ดูแล. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(4), 1496.

จันทร์ดา บุญประเสริฐ. (2559). ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 43(1), 35-47.

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรศักดิ์ เพียรชอบ. (2560). ปรัชญา หลักการ วิธีสอน และการวัดเพื่อประเมินผลทางพลศึกษา (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สาลี่ สุภาภรณ์. (2544). ตำราไอเยนกะโยคะ. นครนายก: บริษัท เฟื่องฟ้า ปริ้นติ้ง จำกัด.

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา. (2555). แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี. กรุงเทพฯ. กรมพลศึกษา, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

สุพิตร สมาหิโต และคณะ. (2555). แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี. กรุงเทพฯ: กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

Alverina, G., Wattimena, I., & Wulandari, Y. (2020). The Difference In Flexibility Of Lumbar Joins Before and After Yoga Gymnastics In Integrated Health Center (Posyandu) Yuswo Widodo Surabaya. Journal of Widya Medika Junior, 2(4), 257-262.

Biolo, G., Ciocchi, B., Stulle, M., Bosutti, A., Barazzoni, R., Zanetti, M., Antonione, R., Lebenstedt, M., Platen, P., Heer, M., & Guarnieri, G. (2007). Calorie restriction accelerates the catabolism of lean body mass during 2 wk of bed rest. The American Journal of Clinical Nutrition, 86(2), 366–372.

Bucht, H., & Donath, L. (2019). Sauna Yoga Superiorly Improves Flexibility, Strength, and Balance: A Two-Armed Randomized Controlled Trial in Healthy Older Adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(19), 3721. Doi:10.3390/ijerph16193721.

Chauhan, A., Kumar, D., Prasad, S. S., and Badoni, M. R. (2017). Semwal 3 Yoga Practice Improves the Body Mass Index and Blood Pressure: A Randomized Controlled Trial. International Journal of Yoga, 10(2), 103-106.

Dhume, R. R., & Dhume, R. A. (1991). A comparative study of the driving effects of dextroamphetamine and yogic meditation on muscle control for the performance of balance on balance board. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 35(3), 191–194.

Gokal, R., Shillito, L., & Maharaj, S. R. (2007). Positive impact of yoga and pranayama on obesity, hypertension, blood sugar, and cholesterol: a pilot assessment. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 13(10), 1056–1057.

Hewett, Z. L., Pumpa, K. L., Smith, C. A., Fahey, P. P., & Cheema, B. S. (2017). Effect of a 16-week Bikram yoga program on heart rate variability and associated cardiovascular disease risk factors in stressed and sedentary adults. A randomized controlled trial. BMC Complement Medicine and Therapies, 17(1), 226-230.

Hoy, S., Östh, J., Pascoe, M., Kandola, A., & Hallgren, M. (2020). Effects of yoga-based interventions on cognitive function in healthy older adults: A systematic review of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine, 58(1), 1-8.

Hunter, S. D., Dhindsa, M. S., Cunningham, E., Tarumi, T., Alkatan, M., Nualnim, N., & Tanaka, H. (2013a). The effect of Bikram yoga on arterial stiffness in young and older adults. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 19(12), 930-4. Doi: 10.1089/acm.2012.0709.

Hunter, S. D., Dhindsa, M., Cunningham, E., Tarumi, T., Alkatan, M., & Tanaka, H. (2013b). Improvements in glucose tolerance with Bikram Yoga in older obese adults: A pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 17(4), 404-7. Doi: 10.1016/j.jbmt.2013.01.002.

Jawon, (2013). Specializes in manufacturing and offering body composition analyzer, blood pressure monitor for hospital, and 30 kinds of other medical products. Medical Co., Ltd.

Lau, C., Yu, R., & Woo, J. (2015). Effects of a 12 Week Hatha Yoga Intervention on Cardiorespiratory Endurance, Muscular Strength and Endurance, and Flexibility in Hong Kong Chinese Adults. Evid Based Complement Alternative Medicine. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 1-12. Doi: 10.1155/2015/958727.

Laukkanen, T., Khan, H., Zaccardi, F., & Laukkanen, J. A. (2015). Association between sauna bathing and fatal cardiovascular and all-cause mortality events. JAMA Internal Medicine, 175(4), 542-8. Doi:10.1001/jamainternmed.2014.8187.

Moliver, N., Mika, E. M., Chartrand, M. S., Burrus, S. W. M., Haussmann, R .E. & Khalsa, S. B. S. (2011). Increased Hatha yoga experience predicts lower body mass index and reduced medication use in women over 45 year. International Journal of Yoga, 4(2), 77–86.

Penedo, F. J., & Dahn, J. R. (2016). Exercise and Well Being: A Review of Mental and Physical Health Benefits Associated With Physical Activity. Current Opinion in Psychiatry, 18(2), 189.

Sahay, B. K. (2007). Role of yoga in diabetes. Journal of the Association of Physicians of India, 55, 21–26.

Schmid, A. A., Puymbroeck, M. V., & Koceja, D. M. (2010). Effect of a 12-week yoga intervention on fear of falling and balance in older adults: A pilot study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 91(4), 576–583.

Selvaraja, C., & Arumugam, S. (2018). Effect of iron yoga practices on core strength and flexibility among football players. Ganesar College of arts and science, 6(4), 596-599.

Shafer, L. M. (2018). Low-Impact Yoga Improves Flexibility, but Has No Effect on Heart Rate Variability in Sedentary Adult Women. (A thesis of Master of Science, Department of Biological Sciences, Wright State University)

Siani, V., Mohamed, E. I., Maiolo, C., Daniele, N. D., Ratiu, A., Leonardi, A., & Lorenzo, A. D. (2003). Body composition analysis for healthy Italian vegetarians. Acta Diabetologica, 40(Suppl.1), 297–298.

Slavícek, J., Kittnar, O., Fraser, G. E., Medová, E., Konecná, J., Zizka, R., Dohnalová, A., & Novák, V. (2008). Lifestyle decreases risk factors for cardiovascular diseases. Central European Journal of Public Health, 16(4), 161–164.

Telles, S., Naveen, V. K., Balkrishna, A., & Kumar, S. (2010). Short term health impact of a yoga and diet change program on obesity. Medical Science Monitor, 16(1), CR35-40.

Widjaja, A. A., Chothani, S. P., & Cook, S. A. (2021). Different roles of interleukin and interleukin 11 in the liver: Implications for therapy. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 16(1), 2357–2362.

Wooten, S. V., Signorile, J. F., Desai, S. S., Paine, A. K., & Mooney, K. (2018). Yoga meditation (YoMed) and its effect on proprioception and balance function in elders who have fallen: A randomized control study. Complementary Therapies in Medicine, 36(1), 129-136.

Yang, Y., Verkuilen, J. V., Rosengren, K. S., Grubisich, S. A., Reed, M. R., Hsiao-Wecksler, E. T. (2007). Effect of combined Taiji and Qigong training on balance mechanisms: A randomized controlled trial of older adults. Medical Science Monitor, 13(8), CR339–348.