การออกแบบและสร้างเครื่องกรองอากาศเคลื่อนที่ได้ความเร็ว 3 ระดับแบบอัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

Main Article Content

อนุชา ดีผาง
ชัยพร อัดโดดดร
ธนัช เอกเกื้อกูล

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องกรองอากาศเคลื่อนที่ได้ความเร็ว 3 ระดับแบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เบอร์ 1 ความกว้างพัลส์ร้อยละ 20 เบอร์ 2 ความกว้างพัลส์ร้อยละ 40 และเบอร์ 3 ความกว้างพัลส์ร้อยละ 60 เพื่อกรองฝุ่นละออง เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนกรองอากาศและหลอดยูวี อุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่น พัดลมดูดอากาศ และไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega2560 โดยออกแบบให้มีการทำงาน 2 โหมด คือ โหมดอัตโนมัติและโหมดควบคุมด้วยมือ โหมดอัตโนมัติจะเริ่มจากรับค่าปริมาณฝุ่นจากอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่นโมดูล GP2Y1010AU0F ที่สามารถตรวจวัดฝุ่นได้ในระดับ PM 2.5 ค่าปริมาณฝุ่นที่วัดได้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับค่าปริมาณฝุ่นมาตรฐานที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย คือ ไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อค่าปริมาณฝุ่นมากกว่า 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พัดลมดูดอากาศและหลอดยูวีจะเริ่มทำงานและจะหยุดเมื่อค่าปริมาณฝุ่นต่ำกว่า 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับโหมดควบคุมด้วยมือเครื่องกรองอากาศจะทำงานทันทีที่เปิดสวิตช์ งานวิจัยนี้ใช้วิธีสร้างฝุ่นโดยการจุดธูป จากการทดสอบ จะพบว่า โหมดอัตโนมัติ เครื่องกรองอากาศจะมีปริมาณฝุ่นเหลือ 0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที เมื่อเทียบกับเครื่องกรองอากาศ Xiaomi จะมีปริมาณฝุ่นเหลือ 0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 8 นาที ส่วนโหมดควบคุมด้วยมือ เครื่องกรองอากาศเบอร์ 1 จะมีปริมาณฝุ่นเหลือ 0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเวลาผ่าน ไป 14 นาที เครื่องกรองอากาศเบอร์ 2 จะมีปริมาณฝุ่นเหลือ 0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที เครื่องกรองอากาศเบอร์ 3 จะมีปริมาณฝุ่นเหลือ 0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 8 นาที ทำให้อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์อย่างมาก สามารถใช้งานได้ตามพื้นที่ทั้งในครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ และโรงพยาบาลอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัย, ชัยพร อัดโดดดร และ กิตติศักดิ์ ดียา. (2562). การออกแบบและสร้างเครื่องกรองเขม่าควันด้วยสนามไฟฟ้าสถิตที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์. น. 1525-1534. ใน: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 CASNIC2019, 16 พฤศจิกายน 2562. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, ขอนแก่น.

ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว. (2555). การพัฒนาเครื่องกรองอากาศอิเล็กโตรสแตติกแบบอัตโนมัติ. วารสารวิจัย. 2(5), 58–65.

โชคชัย วงศ์กำภู และ นิรัญ ชยางศุ. (ม.ป.ป.) เทคโนโลยีการกรองอากาศในระบบปรับอากาศ, บทความวิชาการชุดที่ 7. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย.

Abdullah, M. D. A., Leman, A. M., & Abdullah, A. H. (2014). Air Filtration Study to Improve Indoor Air Quality: Proposed Study. In: Proceedings of 3rd Scientific Conference on Occupational Safety and Health- Sci-Cosh 2014, 14-17 October, 2014, Johor Bahru, Johor, Malaysia. https://www.researchgate. net/publication/303691561

Kumar, B. V., Naveen, M., Kalyan, P., Bhavana, P., & Nikhil, K. (2019). Design and Fabrication of Economical Air Filter. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), 3(3), 1091-1095.