เปรียบเทียบผลการเบียนของแตนเบียน ANISOPTEROMALUS CALANDRAE (HOWARD) และ THEOCOLAX ELEGANS (WESTWOOD) ต่อด้วงถั่วเขียว

Main Article Content

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

บทคัดย่อ

ปัญหาในการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคือการติดต่อและการเข้าทำลายของแมลงศัตรูถั่วเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วงถั่วเขียวเป็นหนึ่งในแมลงศัตรูหลักของถั่วเขียวในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการเบียนของแตนเบียน Anisopteromaluscalandrae (Howard) และ Theocolaxelegans (Westwood) ต่อด้วงถั่วเขียว วางแผน การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) นำแตนเบียน A.calandrae และT.elegans ระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียจำนวน 5 คู่ ใส่ลงไปในขวดแก้วขนาดเล็กซึ่งบรรจุเมล็ดถั่วเขียวที่มีระยะหนอนวัย 4 ของด้วงถั่วเขียว ขวดละ 100 เมล็ด จำนวน 5 ซ้ำ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำแตนเบียนออก นำไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองพบว่าแตนเบียนA.calandrae มีการเบียนหนอนด้วงถั่วเขียววัย 4 สูงกว่าแตนเบียน T.elegans โดยที่แตนเบียน A.calandrae มีเปอร์เซ็นต์การเบียนและจำนวนแตนเบียนที่ฟักออกมาเฉลี่ยเท่ากับ 78.73 เปอร์เซ็นต์ และ 54.80 + 3.96 ตัว ตามลำดับ ในขณะที่แตนเบียน T.elegansเท่ากับ 57.19 เปอร์เซ็นต์ และ 33.40 + 3.61 ตัว ตามลำดับ อัตราส่วนเพศผู้เพศเมียของแตนเบียนA.calandrae มีค่าเท่ากับ 1:1.73 ในขณะแตนเบียน T.elegansมีค่าเท่ากับ 1:1.38

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ช่อลัดดา เที่ยงพุก. (2559). ถั่วเขียว: พืชทนแล้ง คุณค่าทางอาหารสูง. อาหาร, 46(4), 37–42.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2553). คู่มือ การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการพิมพ์.

สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร. (2551). แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

Bodlah, I., Bodlah, M. A., Naeem, M., Khaliq, S., & Aihetasham, A. (2016). First record of anisopteromalus calandrae (Howard, 1881) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae) as a potential bio-control agent of stored grain beans from Rawalpindi and Islamabad. Asian Journal of Agriculture and Biology, 4(3), 73–76.

Brühl, C. A., & Zaller, J. G. (2019). Biodiversity decline as a consequence of an inappropriate environmental risk assessment of pesticides. Frontiers in Environmental Science, 7, Doi: 10.3389/fenvs.2019.00177.

Dey, K. R., Choudhury, P., & Dutta, B. K. (2013). Impact of pesticide use on the health of farmers: A study in Barak valley, Assam (India). Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 5(10), 269–277.

Dlamini, B. E., & Amornsak, W. (2014). Effect of host age on progeny production of Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae) reared on Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae). Kasetsart Journal Natural Science, 48, 587–597.

Ji, J., Choi, W., & Ryoo, M. (2004). Fitness and sex allocation of Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera: Pteromalidae): relative fitness of large females and males in a multi-patch system. Annals of the Entomological Society of America, 97(4), 825–830.

Kole, R. K., Roy, K., Panja, B. N., Sankarganesh, E., Mandal, T., & Worede, R. E. (2019). Use of pesticides in agriculture and emergence of resistant pests. Indian Journal of Animal Health, 58(2) Special Issue, 53–70.

Mahal, N., Islam, W., Parween, S., & Mondal, K. A. M. S. H. (2005). Effect of Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera: Pteromalidae) in controlling residual populations of Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) in wheat stores. International Journal of Tropical Insect Science, 25(4), 245–250.

Moosavi, M., Zandi-Sohani, N., & Rajabpour, A. (2021). Olfactory responses of the parasitoid wasp, Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera: Pteromalidae) to odors from hosts and stored grain. Journal of Plant Protection Research, 61(2), 189–194.

Ngamo, T. S. L., Kouninki, H., Ladang, Y. D., Ngassoum, M. B., Mapongmestsem, P. M., & Hance T. (2007). Potential of Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera: Pteromalidae) as biocontrol agent of Callosobruchus maculatus (F.) (Coleopetera: Bruchidae). African Journal of Agricultural Research, 2(4), 168–172.

Sitthichaiyakul, S., Kengkanpanich, R., Noochanapai, P., & Amornsak, W. (2018). Host-age preference of Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae), a larval parasitoid of the lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (Fabricius) (Coleoptera: Bostrichidae) and the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae). In: Proceedings of the 12th International Working Conference on Stored Product Protection (IWCSPP). October 7–11, Berlin, Germany.

Tsegaye, Z., Assefa, F., Tefera, G., Alemu, T., Gizaw, B., & Abatenh, E. (2018). Concept, principle and application of biological control and their role in sustainable plant diseases management strategies. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB), 6(4), 18–34.