การพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือและจับภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับห้องแม่ข่าย

Main Article Content

เอกรัตน์ สุขสุคนธ์
สมชิต พวกสันเทียะ
บัววรรณ ศักดิ์เจริญชัยกุล
พิชชากร ขอบใจ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือและจับภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับห้องแม่ข่าย การออกแบบระบบได้พิจารณาจากการเข้าใช้งานของบุคลากรภายในห้องแม่ข่าย ในระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตูจะนำบอร์ด Arduino Uno R3 สั่งการให้บอร์ด Raspberry Pi เปิดกล้องและทำการบันทึก ภาพใบหน้าของผู้ที่ทำการสแกนลายนิ้วมือ โดยบันทึกภาพของผู้สแกนลายนิ้วมือลงในฐานข้อมูลพร้อมกับบันทึกวันที่และเวลาไว้ จากนั้นระบบจะแยกลายนิ้วมือที่ข้อมูลถูกต้องและทำการปลดล็อกประตู หากผู้ที่สแกนลายนิ้วมือไม่ผ่านระบบจะบันทึกวันที่และเวลาไว้พร้อมภาพถ่ายของผู้เข้าห้องแม่ข่ายผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ จากการทดลอง พบว่า ในส่วนที่มีฐานข้อมูลของบุคลากรที่ทำการลงทะเบียนไว้แล้วนั้น ระบบสามารถยืนยันบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานห้องแม่ข่ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ผลการถ่ายภาพใบหน้า คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ ผลการบันทึกข้อมูล คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และผลการแจ้งเตือนผ่านทางแอปลิเคชันไลน์ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Adulkasem, S., Preechasuk, J., Rongrat, J., & Tangsirimongkol, W. (2007). System Access Control Model using Fingerprint verification. Information Technology Journal, 3(1), 24-28.

Sillapakitkosol, A., Prakobdee, C., & Suthamma, P. (2010). Fingerprint Scanner to Open and Close The Door. Faculty of Engineering. Suranaree University Technology.

Pongkan, P., & Boonto, W. (2018). Real Time Class Roll Call System by Fingerprint. Faculty of Engineering. Burapha University.

Triprapin, K., Naudom, P., & Kongchai, P. (2018). Attendance Monitoring System with Face Recognition Technologies. Science and Technology Journal, 20(2), 92–105.