ผลของโปรแกรมการฝึกระบบประสาทกล้ามเนื้อโดยใช้ลูกเทนนิส ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของวัยรุ่นชาย

Main Article Content

กรวรรณ โหม่งพุฒ
ธนัมพร ทองลอง
เพียงเพ็ญ บุษมงคล

บทคัดย่อ

การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกระบบประสาทกล้ามเนื้อโดยใช้ลูกเทนนิส ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชาย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 32 คน แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จำนวน 16 คน โปรแกรมการฝึกระบบประสาทกล้ามเนื้อโดยใช้ลูกเทนนิส (ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.8) และกลุ่มควบคุม จำนวน 16 คน ทำการฝึกระยะเวลา 6 สัปดาห์ ทำการทดสอบก่อนการฝึกและหลังการฝึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการหาค่า (t-test) ผลการศึกษา พบว่า


1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือและตา ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองก่อนการฝึกและหลังการฝึก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึกและหลังการฝึก แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


2. การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือและตา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการฝึก แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และหลังการฝึก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


สรุปผลการวิจัย พบว่า ลูกเทนนิสสามารถพัฒนาปฏิกิริยาการตอบสนองของมือ และตา ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ได้ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกรียงไกร ชูศักดิ์, ภคอร ฉบังพงษ์, เยาวภา แหลมฉลาด และ อรวรีย์ อิงคเตชะ. (2555). การเปรียบเทียบผลของการฝึกเวลาปฏิกิริยาก่อนและหลังด้วยโปรแกรมป้อนบอลและลูกบอล Reaction ในกีฬาเทเบิลเทนนิส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 12(2), 51-59.

ชูศักดิ์ เวชแพศย์ และ กันยา ปาละวิวัธน์. (2540). สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย. กรุงเทพฯ: เทพรัตน์การพิมพ์.

ถาวร กมุทศรี. (2548). วิทยาศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพฯ: มีเดีย เพรส.

เพ็ญจันทร์ ศรีสุขสวัสดิ์. (2546). เวลาปฏิกิริยาของบุคคลในแต่ละช่วงอายุทั้งชายและหญิง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 15(1), 57-72.

สนธยา สีละมาด. (2547). หลักการฝึกสาหรับผู้ฝึกสอนกีฬา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Richard, A. S., & Timothy D. L. (2005). Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.