ลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน

Main Article Content

วราภรณ์ พุ่มยี่หวา

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน และเปรียบเทียบลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงาน และระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 173 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเอฟ (F-Test) และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Schffe’s Method)


            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่เกิน 10 ปี และมีระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 2 ชั่วโมง 2) พยาบาลวิชาชีพมีลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 3) พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเวชระเบียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ภาวิณี วรรณศรี. (2557). ความต้องการและการใช้สารสนเทศของพยาบาลหอผู้ป่วยใน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2548). สถิติวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

รัตนาภรณ์ หลุมเพ็ต. (2554). การใช้สารสนเทศของพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพภาคใต้. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).

วลีทิพย์ สุดแสวง. (2558). การใช้สารสนเทศของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 5. (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).

วันเพ็ญ เวชกามา. (2557). การใช้สารสนเทศของเจ้าพนักงานเวชสถิติในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. สุทธิปริทัศน์. 28(86), 16-34.

อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์, ธีรพร สถิรอังกูร, นันทรัตน์ ศรีนุ่นวิเชียร, และ จุฑารัตน์ เพ็ญเขตต์วิทย์. (2556). แนวทางการจัดสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล. นนทบุรี: สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.

Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. 5th ed. New York: Harper Collins Publishers.

Eley, R., Fallon, T., Soar, J., Elizabeth, B., and Hegney, D. (2008). Nurses’ confidence and experience in using information technology. Australian Journal of Advanced Nursing. 25(3), 23-35.

Scheffe, H. (1959). The Analysis of Variance. New York: John Wiley & Sons.