การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

Main Article Content

เกศรินทร์ หมื่นจำนงค์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จานวน 38 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้เวลาครั้งละ 2 ชั่วโมงต่อ 1 วัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 94.54/92.11 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ขวัญชนก บัวทรัพย์. (2557) .การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้ โปรแกรมการพิมพ์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง). วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. นนทบุรี, มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2551). การออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียน เครือข่าย. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์. (2555). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สาหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.

ประภาทิพย์ อัคคะปัญญาพงศ์. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ เรื่อง มงคลชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์มหาบัณทิต,สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา.

วรนุช แสงจันทร์. (2558). กาพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุชิน นิธิไชโย. (2545). ผลของการใช้ข้อมูลป้อนกลับ 3 ชนิดในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศักดา สุจริต. (2558). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจา รายวิชาการออกแบบสาร สาหรับนิสิตระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ศุภนิต อารัหทัยรัตน์. (2552).การพัฒนาบนเรียนบนเว็บ. เข้าถึงได้จากhttp://www.edu.ru. ac.th/etram/Download/ET%20131%20(ET105).doc