การพัฒนาระบบจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

อุษา สิทธิ์สงวน
สิรินณา ชมชื่น
รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และประเมินคุณภาพของระบบจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบนี้ได้รับการออกแบบ และพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบที่พัฒนามีลักษณะเป็นเว็บไซต์ แนวทางการพัฒนาระบบเป็นแบบจำลองน้ำตก (Waterfall Model) พัฒนาเว็บไซต์โดยเลือก Apache ในการจำลองเซิร์ฟเวอร์ ใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม และใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการประเมินประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 3 คน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\fn_cm&space;\bar{x} = 3.86, S.D. = 0.61) และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจากจากกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จำนวน 30 คน ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\fn_cm&space;\bar{x}  = 4.33, S.D. = 0.66) 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นฤเบศร์ นวลจันทร์ และณัฐพงศ์ สะลีมา. (2558). ระบบจำหน่ายรองเท้าแฟชั่นผู้หญิงออนไลน์. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

BRAND DOODEE. (2017). E-Commerce คืออะไร มารู้จักกับมันดีกว่า. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน2562, จาก https://www.branddoodee.com/รู้จักกับ e-commerce/