Published: 2014-12-18

การเปลี่ยนแปลงและกระจายตัวของสารพาราควอทที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก

วิณิตา ขำอินทร์, จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย, พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

1-11