การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร

Main Article Content

ธนภัทร เอี่ยมตาล
ธนิต มาลากร

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบ (Shuffled Frog Leaping Algorithm: SFLA) ในการค้นหาวิธีการจัดเรียงเครื่องจักรเพื่อให้ระยะทางในการขนถ่ายวัตถุดิบและ/หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ระหว่างเครื่องจักรในแต่ละสายการผลิตสินค้าด้วยพาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติ (AGV) สั้นที่สุดโดยเลือกใช้วิธีการแปลความหมาย (Interpretation Method: IM) ในขั้นตอนการค้นหาเฉพาะที่ (Local search) จากนั้นนำผลเฉลยที่ได้มาเปรียบเทียบกับวิธีการสับค่า (Swap Method: SM) และวิธีการปรับแก้ (Adjustment Method: AM) จากการทดลองพบว่าผลเฉลยที่ได้จากทั้ง 3 วิธีให้ค่าคำตอบที่คล้ายคลึงกันในทุกปัญหาทั้งในแง่ค่าคำตอบที่ดีที่สุดและค่าเฉลี่ยของผลเฉลยที่ได้

 

A Comparison of Local Search Methods in Shuffled Frog Leaping Algorithm for Solving Machine Layout Problem

This research applies the so-called Shuffled Frog Leaping Algorithm (SFLA) for minimizing the material handling total distance carried by Automated Guided Vehicles (AGV) in the machine layout design problem using the Interpretation Method (IM) in local search processes.  The results obtained via this method are statistically compared with those obtained via the Swap Method (SM) and the Adjustment Method (AM). The empirical results demonstrate that the solutions obtained via the three methods are significantly not different in terms of the best solution and the mean of solutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เอี่ยมตาล ธ., & มาลากร ธ. (2014). การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร. Naresuan University Engineering Journal, 8(2), 40–45. https://doi.org/10.14456/nuej.2013.5
Section
Research Paper