Vol. 15 No. 1 (2019): ๋JANUARY-APRIL 2019

					View Vol. 15 No. 1 (2019): ๋JANUARY-APRIL 2019

กำหนดออกวารสาร

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน  ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน  พฤษภาคม – สิงหาคม  และฉบับที่ 3 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม  ของทุกปี

Published: 2019-06-11

บทความวิจัย (Research article)