Return to Article Details อิทธิพลของการเติมลวดเชื่อมอลูมิเนียมต่อสมบัติทางกล และส่วนผสมทางเคมีของแนวเชื่อมพอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุม(The Influence of Adding Aluminum Welding Wire on Mechanical Properties and Chemical Composition of the Welding Hardfacing Welded Low Carbon Steel by Gas Tungsten Arc Welding Process) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy