ขั้นตอนและเครื่องมือวิจัยที่ใช้รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง(SEM)

ผู้แต่ง

  • ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • เชิดชัย ธุระแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • ทองแท่ง ทองลิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • ยุทธ ไกยวรรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์, โมเดลสมการโครงสร้าง, เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  เป็นการวิเคราะห์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบทฤษฎีว่าโมเดลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตามทฤษฎีนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยจะวิเคราะห์ไปพร้อมกันในครั้งเดียว ทั้งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสังเกต ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเพื่อหาค่าความเที่ยง ค่าความเชื่อมั่น ค่าความโด่ง ความเบ้ และความผิดปกติของข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ มีขั้นตอการวิเคราะห์ 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การกำหนดโมเดล 2) การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล 3) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล 4) การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล และ 5) การปรับโมเดล

References

R. a. L. R. Schumacker, “A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling”, New jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2010.

Y. Kaiyawan, “Sructural Equation Modeling”, Bangkok: Chulalongkorn University, 2019.

D. Teantavornwong, “A Structural Equation Modeling Analysis of Factors Influencing the Success of Resort Hotel Management : After the Epidemic Situation of the Corona Virus 2019 (COVID 19)”, Rachaburi: Faculty of Industrial Tehnology Chom Bueng Rajabhat University, 2023.

D. Teantavornwong, “A structural Equation Model Analysis of Factors Influencing the Success of Resort Management : After the Epidemic Situation of the Corona Virus 2019 (COVID 19)”, Rachaburi: Faculty of Industrial Technology Chom Bueng Rajabhat University, 2023.

Y. Kaiyawan, “Structural Equation Modeling”, Baangkok: Chulalongkorn University Press, 2019.

Y. Kaiyawan, “Structural Equation Modeling,” Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2019.

N. Shryane, “Structural Equation Modeling,” Oxford: The University ofManchester University'Press, 2004.

K. Rusmhee, “Analy of Structural Equation Model Influencing the Management Efficency of Rachaburi Electronics Industry Executive,” Rachaburi: Industrial Technology Management Faculty of Industrial Technology Chom Bueng Rajabhat University, 2022.

D. Teantavornwong, “A Structural Equation Model Analysis of Factors Influencing the Success of Resort Hotel Management of Executives, After the Epidemic Situation of the Corona Virus 2019 (COVID-19,” Rachaburi: Faculty of Industrial Technology Chom Bueng Rajabhat University, 2023.

P. Suksawang, “Structural Equation Modeling,” Bangkok: Wattanapanich, 2013.

B. K. Rex, “Prinviples and Practice of Structural Equation Modeking,” New Yord : Guilford Publication, 2011.

D. A. a. S. A. D, “Introducting LISREL ; A Guide for the Uninitiated,” London: Sage Publication, 2000.

Y. Kaiyawan, “Structural Equation Modeling,” Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2019.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30