โปรแกรมแปลภาษามือเป็นข้อความและเสียงพูด โดยการใช้วิธีการระบุพิกัดตำแหน่งด้วยมีเดียไพพ์

ผู้แต่ง

  • ภัทรณัฎฐ์ ศรีบุญเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • พันธกรณ์ ทะนันชัย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • คเชนทร์เทพ แขกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • วุฒิชัย วิจิตรกุลสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คำสำคัญ:

ภาษามือไทย, การรู้จำภาษามือ, มีเดียไพพ์, โครงข่ายประสาทเทียม, แอลเอสทีเอ็ม

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้พิการทางการได้ยินและทางเสียงสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชุมชน โดยเฉพาะประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการดังกล่าวเป็นอันดับสองจากทั้งหมดของผู้พิการ บทความนี้ศึกษาประสิทธิภาพของการรู้จำภาษามือไทยด้วย Long Short-Term Memory (LSTM) อัลกอริทึมบนเทคนิคโครงกระดูกของ MediaPipeในการทดลองสามารถแบ่งออกได้ 3 หัวข้อใหญ่: (1) การสะกดด้วยนิ้วสำหรับตัวเลข (1-9), (2) ภาษามือธรรมชาติ จำนวน 20 คำ และ (3) โปรแกรมแปลภาษามือด้วยซอฟต์แวร์ โดยผลการทดลองแสดงความแม่นยำของการสะกดด้วยนิ้วและแบบภาษามือธรรมชาติด้วยโปรแกรมแปลภาษามืออยู่ระหว่าง 94% - 99% และ 80.5% ตามลำดับ

References

กมลา ไกรฤกษ์, “หนังสือคู่มือภาษามือ” พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.

A. Chaikaew, K. Somkuan and P. Sarapee, “Mobile Application for Thai Sign Language”, in 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, Thailand, 2018, pp. 1-4.

P. Nakjai and T. Katanyukul, “Hand sign recognition for thai finger-spelling: An application of convolution neural network”, Journal of Signal Processing Systems (2019), pp. 131-146.

A. Chaikaew, K. Sornkuan, and T. Yuyen, “Thai Sign Language Recognition: an Application of Deep Neural Network” in International ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI-CON), Cha-am, Thailand, 2021, pp. 128-131.

A. Chaikeaw, “An applied holistic landmark with deep learning for Thai sign language recognition” in International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communication (ITC-CSCC), Phuket, Thailand, pp. 1046-1049.

F. Zhang, V. Bazaresky, A. Vakunov et al., “MediaPipe Hand: On-device Real-time Hand Tracking”, in CVPR Workshop on Computer Vision for Augmented and Virtual Reality (CVPR), Seattle, USA, 2020.

G. Anikumar, Fouzia M S, Anisha GS, “Imperative Methodology to Detech the Palm Gestures (American Sign Language) using YOLOv5 and MediaPipe” in 2nd International Conference on Intelligent Technology (CONIT), Hubli, India, 2022, pp. 1-4.

J. Brownlee, “Long Short-Term Memory Networks with Python”, Edition 1.0, Published eBook 2017.

R. Sangpal, T. Gawand, S. Vaykar and N. Madhavi, “JARVIS: An interpretation of AIML with integration of gTTS and Python”, 2nd International Conference on Intelligent Computing, Instrumentation and Control Technology (ICICICT), Kannur, India, 2019, pp. 486-489.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29