การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์ดุลยภาพด้วยตัวควบคุมแบบพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม MATLAB Simulink

ผู้แต่ง

  • ครรชิต ภาวนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • ดวงกมล อังอำนวยศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • กมลวรรณ วงศ์วุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • กฤชนันท์ เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำสำคัญ:

หุ่นยนต์ดุลยภาพ, อินเวอร์ทเพนดูลัม, ตัวควบคุมแบบพีดี, ซิมมูลิงค์, อาดูโน่

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงหลักการออกแบบของการปรับสมดุลหุ่นยนต์และตัวควบคุม PD ในการออกแบบนั้น หุ่นยนต์ใช้หลักการไดนามิกของการปรับสมดุลการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์และใช้กฎของนิวตันในการออกแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของหุ่นยนต์ดุลยภาพจะไม่เป็นแบบเส้นตรง ดังนั้น หุ่นยนต์ต้องแปลงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของหุ่นยนต์ดุลยภาพไม่เชิงเส้นให้เป็นแบบเชิงเส้นก่อน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของหุ่นยนต์ดุลยภาพเชิงเส้นได้นำไปใช้กับการออกแบบตัวควบคุม ในการออกแบบตัวควบคุมหลักสำหรับหุ่นยนต์ปรับสมดุล บทความนี้ได้เลือกตัวควบคุม PD ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการปรับเปลี่ยนหรือปรับให้เหมาะสมกับระบบของหุ่นยนต์ทรงตัว เพื่อรักษาเสถียรภาพและขจัดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นในระบบ ในบทความนี้เลือกใช้ Simulink เพราะสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino และเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ จึงทำให้ง่ายต่อการใช้งานซึ่งจำลองและทดลอง ตรรกะของตัวควบคุมใช้ความสามารถของตัวควบคุมเพื่อทำให้หุ่นยนต์ทรงตัวให้มีเสถียรภาพ โดยการจำลองระบบของหุ่นยนต์ทรงตัวที่ใช้ในการออกแบบตัวควบคุมที่ได้รับจากโครงสร้างจริงและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมุมลูกตุ้มคว่ำของหุ่นยนต์ทรงตัวกับตัวควบคุมที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของหุ่นยนต์ สมดุลและเปรียบเทียบดัชนีประสิทธิภาพของระบบควบคุมหุ่นยนต์ทรงตัวโดยใช้ตัวควบคุม PD เพื่อรักษาเสถียรภาพของหุ่นยนต์ดุลยภาพ การทดสอบตัวควบคุมนี้ ได้มาจากสมการเชิงเส้นเชิงคำนวณที่ได้มาจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของหุ่นยนต์ปรับสมดุล สามารถควบคุมและทำให้หุ่นยนต์สมดุลมีเสถียรภาพเพื่อให้หุ่นยนต์ปรับสมดุลสามารถรักษาสมดุลได้

References

F. Grasser, A. D’Arrigo, S. Colombi, A. Ruffer, “JOE: A Mobile Inverted Pendulum”, IEEE Trans. Electronics, vol. 49, pp. 107-114, Feb 2002.

S. W. Nawawi, M. N. Ahmad, J.H. S. Osman, “Development of Two-Wheeled Inverted Pendulum Mobile Robot”, SCOReD07, Malaysia, Dec 2007, pp 153-158.

T. Nomura, Y. Kitsuka, H. Suemistu, T. Matsuo, “Adaptive Backstepping Control for a Two-Wheeled Autonomous Robot”, ICROS-SICE International Joint Conference 2009, Aug. 2009, pp 4687 – 4692.

R. M. Brisilla, V. Sankaranarayan “Nonlinear control of mobile inverted pendulum”, Robotics and Autonomous Systems Elsevier, Volume 70, pp 145-155, August 2015.

W. An and Y. Li, “Simulation and Control of a Two-wheeled Self balancing Robot,” in Proc. of the IEEE, International Conference on Robotics and Biomimetics – ROBIO 2013, Shenzhen, China, Dec. 2013, pp. 456-461.

Y. Yoshihiko, S. Ogawa, and S. Machida, “Experiments on step climbing and simulations on inverse pendulum control using robotic wheelchair with inverse pendulum control,” Transactions of the Institute of Measurement and Control, Vol.30, No.1, pp. 47-61, Feb. 2008.

O. Jamil, M. Jamil, Y. Ayaz, and K. Ahmad, “Modeling, control of a two wheeled self-balancing robot,” in Proc. of International Conference on Robotics and Emerging Allied Technologies in Engineering – iCREATE 2014, Islamabad, Pakistan, 22-24 April, 2014, pp. 1-6.

M. Ahmad and H. Osman, “Real-Time Control System for a Two-Wheeled Inverted Pendulum Mobile Robot,” Advanced Knowledge Application in Practice University Technology, Malaysia, Nov, 2015, pp. 299-312.

G. Sziebig, B. Takarics, and P. Korondi, “Control of an embedded system via Internet,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 57, no. 10, pp.3324–3333, Oct 2010.

U. Ch, K. Babu, and K. Amaresh, “Sliding Mode Speed Control of a DC Motor,” 2011 International Conference on Communication Systems and Network Technologies, pp. 387–391, June 2011.

H. Maghfiroh, O. Wahyunggoro, A. I. Cahyadi, and S. Praptodiyono, “PD-Hybrid Tuning to Improve Control Performance in Speed Control of DC Motor Base on PLC,” in 3rd ICA, 2013, pp. 233–238, August 2014.

K. D. Young, “Controller design for a manipulator using theory of variable structure systems,” IEEE Trans. Syst. Man. Cybernetics, vol. 8, no. 2, pp. 101–9, Feb. 1978.

M. A. Imtiaz, M. Naveed, N. Bibi, S. Aziz, S. Zohaib, and H. Naqvi, “Control System Design, Analysis & Implementation of Two Wheeled Self Balancing Robot,” in Proc. IEEE 9th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference IEMCON 2018, Vancouver, Canada, pp. 1-6, 1-3 Nov, 2018.

A. Zimit, H. Yap, M. Hamza, I. Siradjuddin, B. Hendrik, and T. Herawan, “Modelling and Experimental Analysis Two-Wheeled Self Balance Robot Using PD Controller,” in Proc. of 18th International Conference on Computational Science and Its Applications - ICCSA 2018, Melbourne, Australia, Vol. 1, Jul. 2018, pp. 683-698.

J. Fang, “The LQR Controller Design of Two-Wheeled Self-Balancing Robot Based on the Particle Swarm Optimization Algorithm”, Conference Proceedings, Vol. 1,, 25 Feb., 2014, pp. 1-6.

S. I. Han, J. M. Lee, (2015). “Balancing and Velocity Control of a Unicycle Robot Based on the Dynamic Model”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 62, Issue 1, pp.405 –413, January 2015.

Jin, H., Hwang, J., Lee, J., (2011). “A Balancing Control Strategy for a One-Wheel Pendulum Robot Based on Dynamic Model Decomposition: Simulations and Experiments”, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol.16, Issue 4, pp. 763 – 768, August 2011.

D. Buccieri, D. Perritaz, , P. Mullhaupt, Z.-P. Jiang, D. Bonvin,,(2009). “Velocity-Scheduling Control for a Unicycle Mobile Robot: Theory and Experiments”, IEEE Transactions on Robotics, Vol. 25, Issue 2, pp. 451 – 458, 2009.

Nguyen Gia Minh Thao, Duong Hoai Nghia, Nguyen Huu Phuc, “A PD Backstepping Controller For Two-Wheeled Self-Balancing Robot”, in Proc. Of The 2010 IEEE International Forum on Strategic Technology (IFOST 2010), Ulsan, South Korea, Vol. 1, Oct., 2010, pp. 76-81.

Varghese, E. Vincent, A. & Bagyaveereswaran, V., Optimal control of inverted pendulum system using PID controller, LQR and MPC. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 263, pp. 1-16, 2017.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29