การวิเคราะห์การสูญเสียกำลังในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กังหันแบบเพลตัน เขื่อนห้วยลำพันใหญ่ จังหวัดเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้แต่ง

  • คด นันทะวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • นิกร เห็นงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

เขื่อนห้วยลำพันใหญ่, กังหันเพลตัน, โรงไฟฟ้าขนาดกลาง, กําลังสูญเสียที่ระบบท่อส่งน้ำ กำลังสูญเสียที่หัวฉีด กำลังสูญเสียที่ใบกังหัน

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษากําลังสูญเสียของโรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยลำพันใหญ่ เป็นเขื่อนขนาดกลาง ตัวเขื่อนเป็นแบบยกระดับน้ำ มีความสูงหัวน้ำ 611.86 เมตร ใช้กังหันแบบเพลตัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 88 เมกะวัตต์ เขื่อนดังกล่าวมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมด 2 ชุด การทดลองเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ละชุดพบว่าที่อัตราการไหลของน้ำ 9.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้เกิดกำลังการสูญเสียในส่วนต่างๆ สูงสุด โดยกําลังสูญเสียที่ระบบท่อส่งน้ำมีค่าเท่ากับร้อยละ 16.34 กำลังสูญเสียที่หัวฉีดมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.69 กำลังสูญเสียที่ใบกังหันมีค่าเท่ากับร้อยละ 16.91 กําลังสูญเสียอี่นๆ ได้แก่การสูญเสียกานกระจายในถังกังหันน้ำ การสูญเสียที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการสูญเสียที่เพลาละหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับกังหันน้ำ มีค่าเท่ากับร้อยละ 64.11 โดยผลการทดลองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีค่าเท่ากัน และการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทั้ง 2 ชุดพร้อมกันพบว่าที่อัตราการไหลของน้ำ 18.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้เกิดกำลังการสูญเสียในส่วนต่างๆ สูงสุดในทั้ง 2 ชุดพร้อมกัน กําลังสูญเสียที่ระบบท่อส่งน้ำมีค่าเท่ากับร้อยละ 19.69 กำลังสูญเสียที่หัวฉีดมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.60 กำลังสูญเสียที่ใบกังหันมีค่าเท่ากับร้อยละ 16.34 และการสูญเสียอี่นๆ ได้แก่การสูญเสียกานกระจายในถังกังหันน้ำ การสูญเสียที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการสูญเสียที่เพลาละหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับกังหันน้ำ มีค่าเท่ากับร้อยละ 61.40

References

S. Vankham, “Study Of Efficiencies And Losses In The Operation Of Nam Dong Hydro Power Plant And Nam Ko Hydro Power Plant,” Of Engineering In Mechanical Engineering GRADUATE School Khon Kaen University, pp. 1-94, 2008.

S. Khamfaeng, P. Jittakorn and S. Sopapol, “Potential Development of Hydropower Dams in the Southern Region of Laos that Affects the Quality of Life of People in the Area Sustainably,” Burapha Journal of Political Economy, Vol. 7 No. 1, pp.5, 2019.

A. Khemphone, “Laos And International AID: The Role Of The World Bank On Namtheun 2 Hydro Electric Dam ProJect,” of Arts Program in International Relations Department of International Relations Faculty of Political Science Chulalongkorn University Academic, pp. 2, 2007.

N. Khot & H. Nikorn, “An Assessment of Electricity Generation Efficiency of the Pelton Turbine Hydro-Powerplant: A Case Study of Huay Lamphan Yai Dam, Sekong Province, Lao PDR,” in 12th Symposium of Graduate Studies, Graduate School Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thai, 15 March 2020, pp. 834-835.

W. Bing, N. Ioan, M. Tad, M. Yi,. “Efficiency assessment of hydroelectric power plants in Canada: A multi criteria decision making approach” Energy Economics, vol.46, pp. 102-121, September. 2014.

Arne Kjølle, “HYDROPOWER IN NORWAY,” Norwegian University of Science and Technology Trondheim, CHAPTER 2, pp. 2.1, 2001.

Mishaal A Abdulkareem, “Hydro‐Water Power Plant,” CHAPTER (7), pp. 685, 2017.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31