วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ปีนี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) โดยเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการครอบคลุมด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี การดำเนินงานภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่าง ๆ มากมายในปัจจุบัน ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยคุกคามของการกำเนิดของโรคอุบัติใหม่ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีพในวิถีใหม่

              คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการประยุกต์นำองค์ความรู้มาบูรณาการสร้างคุณประโยชน์สู่สังคม ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาโดยผ่านองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มุ้งเน้นเชิง “การสร้างคุณค่า” ร่วมกัน ให้มีความสอดคล้องกับบริบท และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยที่ครอบคลุมทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างดี

Published: 24-06-2022