วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ครอบคลุมด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังาน และสิ่งแวดล้อม ในฐานะวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญต่อการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่สู่สังคม รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ด้วยความเป็นสากลของกระบวนการแสวงหาความรู้ของกระบวนการวิจัย ทำให้วิทยาลัยมีการบูรณาการกระบวนการสร้างงานวิชาการที่ปรากฏในวารสารฉบับบนี้

Published: 21-01-2020

The revenue assessment from composition solid waste prediction of Ban-Yang community, Buriram Province

พงศ์ธร แสงชูติ, ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก, วิชาญ บุญค้ำ

1-9

A SELECTION OF WAREHOUSE SERVICE PROVIDERS FOR ANIMAL FEED COMPANIES : CASE STUDIES IN SAMUTSAKHON

ปัญญา สำราญหันต์, ณภพ ซ้ายสุวรรณ, นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, ปิติพจน์ แซ่เล็ก, เผ่าพัชร จันทร์จำเนียร

10-20

Inventory Management of Small Stainless Steel Products Industry

จรินทร์ ทรัพย์สิงห์, สุนทร แสงเพ็ชร

30-38

Influence of heat treatment temperature on recovery force spring used for actuator of heat engine

ชวภณ ธนวัชณรงค์, อภินันท์ ภูเก้าล้วน, อนรรฆ ขันธะชวนะ

39-46