วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ครอบคลุมด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังาน และสิ่งแวดล้อม ในฐานะวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญต่อการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่สู่สังคม รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ด้วยความเป็นสากลของกระบวนการแสวงหาความรู้ของกระบวนการวิจัย ทำให้วิทยาลัยมีการบูรณาการกระบวนการสร้างงานวิชาการที่ปรากฏในวารสารฉบับบนี้

Published: 24-07-2019

DEVELOPMENT OF INVENTORY MANAGEMENT PROCESS FOR RETAIL STORE

ฉมาธร กุยศรีกุล, สุนทร แสงเพ็ชร, จงจิตร์ หิรัญลาภ

1-14

A CONTROL STRATEGY TO ACTIVELY DAMP OSCILLATION IN THE INPUT LC FILTER OF THREE-PHASE PWM RECTIFIER

กำจัด ใจตรง, ฉัตรชัย เธียรหิรัญ, ปิยะนัฐ ใจตรง

15-24

DEVELOPMENT SPARE PARTS MANAGEMENT PROCESS FOR FURNITURE MANUFACCTURING FACTORIES

นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, สุนทร แสงเพ็ชร, จงจิตร์ หิรัญลาภ

25-36

INSTALLATION OF SMART FARM SERVER FOR DATA MONITORING VIA MOBILE APPLICATION

วริศร์ รัตนนิมิตร, วุฒิชัย เกษพานิช, สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ

37 - 42

CAUSAL FACTOR MODEL THAT INFLUENCE ATTITUDE OF THE RETAIL MARKET: FARMER GROUPS USERS PUMP OF GROUNDWATER SOLAR ENERGY AT AMPER WANG THONG, PITSANULOK PROVINCE

พิศิษฐ์ ชำนาญนา, คัทลียา ฤกษ์พิไชย, ทิพย์สุดา หมื่นหาญ

43-53

THE BURIED PIPE LEAK DETECTION IN CASE OF LEAK OCCUR ON THE BRANCH LINE

ธเนศ วิลาสมงคลชัย, ทิชากร วิสาลสกล, ฉัตรรัฐฐ์ คุ้มผาติ

54-61

GARAGE SERVICE ONLINE SYSTEM

ปัญจพล ปัญจพล เภตราพูนสินไชย, ปัญญา สูนคำ, ทรงพล ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์, สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ

62-73