วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเปิดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือน มกราคม และ มิถุนายน สามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

Published: 28-12-2018

A Correlation of Density and Pressure of Fatty Acid Methyl Ester and Biodiesels

ติณณภพ จุ่มอิ่น, พิศิษฐ์ แซ่ตั่น, สุพรรณา พราวแดง, สุภาพรรณ สัจวรรณ, สุริยา พันธ์โกศล

1-10

Web Application Development for Managing Mikrotik Firewall

ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์, สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ

11-19

Improvement of Photovoltaic Cell Efficiency by Using Water Mist to Reduce Photovoltaic Cell Temperature

สิทธิพัฒน์ ภู่ทอง, วิชาญ วิมานจันทร์, ปรีดา จันทวงษ์, เฉลิมพล เมืองลือ

20-26

Energy Harvesting Backpack for Applications in Security, Disaster and Remote Areas

ฐกฤต ปานขลิบ, จุไรรัตน์ ดวงเดือน, ชูกฤต องคานนท์

27-34

The Study of The Effect of Awareness of Energy Conservation on Participation in Energy Conservation in Sawmills

ศิวกร กาญจนปัทม, ฐกฤต ปานขลิบ

35-42

Study of Reverse Logistics for Effective Management of Hazardous Waste in Thailand

เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ, ชุติมาพร หมอนใหญ่

43-53