Published: 2016-04-08

การติดตามสถานะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้กราฟที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา

สุจิตรา อดุลย์เกษม, จิตดำรง ปรีชาสุข, อรวรรณ เชาวลิต, ชุติมา เจรจาศิลป์, พิชญา พงศ์พัฒนกิจโชติ

25-31