การติดตามสถานะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้กราฟที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา

Main Article Content

สุจิตรา อดุลย์เกษม
จิตดำรง ปรีชาสุข
อรวรรณ เชาวลิต
ชุติมา เจรจาศิลป์
พิชญา พงศ์พัฒนกิจโชติ

Abstract

การจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ซับซ้อน มีเงื่อนไขที่จำเป็นต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมากที่ทำให้เสีย เวลาในการตรวจสอบและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูงงาน วิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการนำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอัตโนมัติตามข้อมูลการดำเนิน งานในแต่ละขั้นตอนของการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า อิสระของนักศึกษาจากผลการทดลองใช้งานระบบพบว่า กราฟที่ระบบสร้างขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอัตโนมัติ มีความถูกต้องช่วยให้ผู้ใช้งานระบบสามารถติดตาม และตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และข้อมูลมีมีความเป็นปัจจุบันมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

 

Keep track and trace status of graduate student by using temporal adaptive graph

Suchitra Adulkasem, Jitdumrong Preechasuk, Orawan Chawalit, Chutima Jerajasil and Pichya Pongpatanakitchot

There are complicate processes for graduate students in completing their thesis or individual study. There are many restrictions to be inspected, which is very time consuming and is liable to have mistakes. This research presents data presentation in the means of automatic adaptive graphs, which change accordingly to the information in each method along the way of completing the thesis or individual study of each student. The result of the experiment shows that the graphs adapt automatically and correctly. The automatic adaptive graphs are able to help users track and trace the status of each student about their thesis or individual study conveniently and instantly with correct and reliable information.

Article Details

Section
บทความวิจัย