การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors

  • สมควร กันเทพา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ1) พัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการ สอนกับวิธีการสอนแบบปกติ 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้จากชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มเครือข่ายที่ 10 กอก กลางใหญ่ไทยโนนรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ได้มาด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการจับ สลากจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 60 คน นำคะแนนผลการสอบวิชา คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 ของนักเรียนมาเรียงจากสูงไปหาต่ำแล้วแบ่งเป็นกลุ่มสูง 30 คน กลุ่มต่ำ 30 คน ให้ นักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำจับสลากเลขคู่ – เลขคี่ ให้นักเรียนที่จับสลากได้เลขคู่เป็นกลุ่มทดลอง ได้รับการสอนโดย ใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนที่ จับได้เลขคี่เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับการสอนแบบปกติตามคู่มือครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย1) ชุด การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .32 ถึง .68 ค่าอำนาจ จำแนกตั้งแต่ .26 ถึง .73 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .89 3) แบบวัดความพึงพอใจของ นักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของ E1/E2 และการทดสอบค่าที (t–test) แบบสองกลุ่มอิสระ (independent samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/80.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ .7036 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.36

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

Abstract

The purposes of this research were 1) to develop the Mathematics instructional package on Ratio and Percentage for Matthayom Suksa 2 to meet the standard criteria of 80/80, 2) to compare the learning achievement on Ratio and Percentage for Matthayom Suksa 2 students between using Mathematics instructional package and conventional teaching, 3) to study the efficicney index of Mathematics instructional package on Ratio and Percentage, 4) to study the contentment of the students. The sample of this research were 60 Matthayom Suksa 2 students of Banthaiwittayakom school who studying in the first semester of 2010, took their Mathematics scores in 2009 to arrange from high to low and divided the students into two groups. They were high group and low group, each group has 30 students. Students in each group loted the even number and odd number which group got the even number was the sample taught by using Mathematics instructional package on Ratio and Percentage, in other group got the odd number was control group taught by using teacher manual as usual. The instruments of this research were 1) Mathematics instructional package on Ratio and Percentage for Matthayom Suksa 2 students 2) The test to measure learning achievement of students which has 4 multiple choices, 30 items, and the difficulty indices ranged from .32 to .68, the discrimination indices ranged from .26 to .73. The reliability value of this test was .89. 3) The questionnaire to measure the students contentment. Statistic used to analyze the data were mean, percentage, and t- test independent samples.

The results of study were as follows:

1. The Mathematics instructional package on Ratio and Percentage for Matthayom Suksa 2 students had an effiency value of 85.00/80.67 which was higher than 80/80 criterion.

2. The Mathematics learning achievement of Matthayom Suksa 2 students through the use of Mathematics instructional package on Ratio and Percentage was significantly higher than that of teacher’s manual teaching at the level of .05.

3. The efficiency index of Mathematics instructional package on Ratio and Percentage for Matthayom Suksa 2 was .7036.

4. The contentment of Matthayom Suksa 2 students through the use of the Mathematics instructional package on Ratio and Percentage was at the high level. (\inline \bar{X})=4.12)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

กันเทพา ส. (2013). การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. Creative Science, 3(6), 111–120. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9990