คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Authors

  • ลฎาภา ศรีพสุดา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็น ของผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 2) เปรียบเทียบความ คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตนิเทศศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับคุณลักษณะนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ใน ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตามตัวแปรเพศ อายุ ประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์การทำงาน เกี่ยวกับสื่อมวลชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม กลุ่มตัวอย่างเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์แบบ เจาะจง จำนวน 20 คน และผู้ใช้บัณฑิตนิเทศศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 294 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และ การทดสอบเอฟ (f-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1) คุณลักษณะนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ คือ มีบุคลิกภาพที่มีความอดทน คล่องตัว เข้าถึงบริบทท้องถิ่นตนเองกับประเทศลาวและเวียดนาม มีความเป็นสากล มีความรู้แบบสหวิทยาการ มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ และนโยบายชาติ มีทักษะการใช้ภาษา การทำวิจัย และรู้จักหวงแหนและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรม มีความ รับผิดชอบต่อสังคม เป็นกลาง ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 2) ผู้ใช้บัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีเพศ อายุและประสบการณ์การ ทำงานเกี่ยวกับสื่อมวลชนต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน แต่ ผู้ใช้บัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ ที่พึงประสงค์แตกต่างกัน

 

Abstract

The research aims 1) to study the desirable attributes of Neu arts in the opinion of the academic and vocational experts in the upper Northeastern region. 2) to compare the personal attribute of a person who employ the graduates of Communication Arts both in governmental and private sectors about the desirable attributes of Neu arts in the upper Northeastern region. The research is quantitative and qualitative research. The sample were specific chosen from the 20 experts in Communication Arts and 294 people are both in governmental and private sectors who employ the graduates with Communication Arts. The tools used in this study were indepth interviews and questionnaires. The statistic used in data analysis was frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.

The results found 1) the desirable attributes of Neu Arts according to the opinion of the experts agreed that Neu Arts’ personality should be patient and active and able to reach self-local environment with Laos and Vietnam. They should be internationalism and should have interdisciplinary knowledge. They should have the knowledge of neighbor local culture, international relation, national strategy and policy. They should have the skill of language use, researching and they should highly value and praise on culture. They should be responsible for the society, be neutral and be honest to the vocation. 2) the differences of gender, age and mass media working experience of a person who employs the graduates with Communication Arts caused the opinions on the desirable attributes of Neu Arts to be not different. Considering on the different working experience found that a person who employs the graduates has different opinion on desirable attributes of Neu arts to one and others.

Downloads

How to Cite

ศรีพสุดา ล. (2013). คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. Creative Science, 3(6), 85–98. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9987