คำศัพท์ในแบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับการท่องเที่ยว กรณีความหลากหลาย ความถี่ และปริมาณคำศัพท์

Authors

  • ทรงพล อุทัยสาร์ Graduate student; M.Ed. English; The Faculty of Humanities and Social Sciences; Mahasarakham University
  • อุดร หวานอารมณ์ Advisor; Ph.D. Applied Linguistics; New Zealand; Assistant Professor; a lecturer of The Faculty of Humanities and Social Sciences; Mahasarakham University
  • พิมพ์ยุพา ประพันธ์ Co-advisor; Ph.D. Second Language Acquisition and Teacher Education; USA; a lecturer of The Faculty of Humanities and Social Sciences; Mahasarakham University

Abstract

บทคัดย่อ

การเรียนรู้คำศัพท์เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนภาษา หนังสือแบบเรียนถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนภาษาได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเกี่ยวข้องกับการประเมินคำศัพท์ในหนังสือแบบเรียนระดับอุดมศึกษา บริบทประเทศไทย Communicative English for Tourism แต่งโดย รองศาสตราจารย์ขนิษฐา อุทวนิช สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งแบบเรียนดังกล่าวมีการนำไปใช้ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผู้วิจัยได้ออกแบบการตรวจสอบคำศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือโดยใช้ RANGE โปรแกรม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลโดยแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ และอภิปรายผลโดยใช้หลักทฤษฎีด้านการเรียนรู้คำศัพท์เข้ามาช่วยสนับสนุน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการศึกษานี้ได้บรรจุคำศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง หรือในฐานะภาษาต่างประเทศเพราะมีคำศัพท์พื้นฐานที่ปรากฏอยู่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนคำศัพท์ทั้งหมด และยังมีการบรรจุคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

Abstract

Vocabulary knowledge has significantly come to be recognized as a crucial feature of language learning. Since course books are one of the most important materials for language instruction and help to increase learner’s vocabulary.  Therefore; the study is the evaluation of a selected course book: Communicative English for Tourism authored by Associate Professor Kanitta Utawanit; published by Thammasat University Press: in field of lexical input.  The RANGE program was employed to analyze the selected text.  Analyzed data were presented by percentage and descriptive analysis under theories of lexical knowledge. The study found that the selected course book contains a variety of headwords and provides learners a suitable proportion of general word lists. The study is particularly informative for the teachers who particularly use the Communicative English for Tourism course book in the classroom.

Downloads

How to Cite

อุทัยสาร์ ท., หวานอารมณ์ อ., & ประพันธ์ พ. (2013). คำศัพท์ในแบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับการท่องเที่ยว กรณีความหลากหลาย ความถี่ และปริมาณคำศัพท์. Creative Science, 4(8), 145–158. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9950