กลไกการก่อตัวของไทเทเนียมคาร์โบไนไตรด์ โดยกระบวนการทางความร้อน

Authors

  • กิตติชัย โสพันนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Keywords:

ไทเทเนียมไนไตรด์, ไทเทเนียมคาร์โบไนไตรด์, ความแข็งแบบนูป, คาร์โบไนไตรเดชัน, TiN, TiCN, Knoop hardness, Carbonitridation

Abstract

บทคัดย่อ

ไทเทเนียมบริสุทธิ์ 99.7 % ผ่านการทำคาร์โบไนไตรเดชันในแก๊สผสมอะซิทิลีน-แอมโมเนีย เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในช่วงอุณหภูมิ 1,150 - 1,250 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการไหลของแก๊สอะซิทิลีนและแอมโมเนียคงที่เท่ากับ 0.4 และ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที ตามลำดับ  จากนั้นตรวจสอบลักษณะเฉพาะของสารตัวอย่างโดยใช้เครื่องวัดความแข็งแบบนูป (HK)  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์(XRD) และการวิเคราะห์การกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (EDX)  พบเฟสของ TiC0.7N0.3 TiC0.3N0.7 และ TiN ซึ่งสอดคล้องกับผลของ EDX ค่าความแข็งแบบนูปสูงสุดมีค่าเป็น 3.2 เท่าของสารที่ไม่ได้ทำคาร์โบไนไตรด์  ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของสารที่ผ่านการทำคาร์โบไนไตรเดชันแสดงถึงความหยาบของพื้นผิว

คำสำคัญ : ไทเทเนียมไนไตรด์, ไทเทเนียมคาร์โบไนไตรด์, ความแข็งแบบนูป, คาร์โบไนไตรเดชัน

 

Abstract

Titanium purity 99.7% was carbonitrided in acetylene-ammonia mixtures for 2 h at a temperature range of 1,150-1,250 °C. Flow rate of acetylene and ammonia was set constantly at 0.4 and 10 cm3.s-1, respectively. The samples were then characterized by Knoop hardness (HK) tester, a scanning electron microscope (SEM), an x-ray diffraction (XRD) and energy dispersive x-ray (EDX) analyzer. The XRD patterns showed that TiC0.7N0.3, TiC0.3N0.7 and TiN phases which was in agreement with the EDX results. The maximum Knoop hardness value was 3.2 times of the non-carbonitrided sample. The SEM micrographs of the nitride and carbonitride samples showed a rough surface.

Keywords : TiN, TiCN, Knoop hardness, Carbonitridation

Downloads

How to Cite

โสพันนา ก. (2013). กลไกการก่อตัวของไทเทเนียมคาร์โบไนไตรด์ โดยกระบวนการทางความร้อน. Creative Science, 4(8), 49–66. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9937