การสร้างความได้เปรียบทางทางธุรกิจ

Authors

  • ประสงค์ อุทัย สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 ซ.เพชรเกษม 110 หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

Keywords:

ความได้เปรียบทางธุรกิจ, Competitive Business

Abstract

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องมีการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจจะต้องมีความสามารถในการทำให้องค์กรเกิดมูลค่าเพิ่ม ในด้านต่างๆดังนี้ ด้านสินค้า Production สินค้าได้คุณภาพ คุ้มค่ากับราคา ด้านการตลาด Markat โดนใจผู้บริโภค เป็นที่นิยม ด้านบริการ Service ลูกค้าเกิดความพึงใจในสินค้าและบริการ ด้านภาพลักษณ์ (Image) การคืนกำไรให้สังคม การช่วยเหลือสังคม ด้านพนักงาน (Employee) การดูแลและเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับพนักงานในบริษัททุกคนเพราะเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ หากสิ่งต่างๆนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันก่อให้เกิดบริการที่ดีขึ้นต่อลูกค้า

ความได้เปรียบทางการแข่งขันคือความร่วมมือทางธุรกิจของกระบวนการธุรกิจท่ามกลางเครือข่ายของธุรกิจต่างๆ ที่พึ่งพาอาศัยกันและกัน อาทิ ผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ผลิต ศูนย์กลางการกระจายสินค้า Distributions ลูกค้า Customer ซึ่งเป็นบุคคลสุดท้ายที่มีความน่าสนใจ เพื่อจะทำให้เกิดการปรับปรุงสินค้าและการบริการ รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญจากผู้ขายไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่ายในขณะที่ธุรกิจยังสามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ : ความได้เปรียบทางธุรกิจ

 

Abstract

Today’s business are facing increased pressure to develop business process that are more efficient and economy, with the ability to provide the organization added value by simultaneously enhancing customer service and reducing cost t's important that a business must have a business development process to make it more efficient and to reduce costs at the same time. Businesses must have the ability to add value to the organization. The production quality. Cost to the consumer market, it is popular marketing the Service in customer satisfaction in our products and services. The image is a social profit. The society views and attentive staff employees to focus on getting people into the heart of the business. What will happen at the same time which will cause better service to customers in the business

The competitive advantage of the business process collaboration among a network of businesses. Take a look at other factors, such as the sale of Supplier's products manufacturers Manufacturers. Distribution center. Customer Distributions last person the customer to improve the flow of products and services. Including the sharing of sensitive information from the vendors to the final consumer for the purpose of reducing costs while maintaining a competitive advantage to the business.

Keywords : Competitive Business

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

อุทัย ป. (2013). การสร้างความได้เปรียบทางทางธุรกิจ. Creative Science, 4(8), 23–34. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9935