สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน

Authors

  • ธนกร ราชพิลา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • สิทธา เจนศิริศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Keywords:

โซ่อุปทาน, ข้าวโพดหวาน, Supply chain, Sweet corn

Abstract

บทคัดย่อ

ข้าวโพดหวานเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งสามารถนำมาแปรรูปเป็นข้าวโพดบรรจุกระป๋องและข้าวโพดแช่เยือกแข็งส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศจำนวนมาก การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสายโซ่อุปทานและระบบการผลิตของธุรกิจข้าวโพดหวาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้บริหารโรงงานแปรรูปข้าวโพดหวาน ผลการศึกษาพบว่าสายโซ่อุปทานและระบบธุรกิจของธุรกิจข้าวโพดหวานประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้ การบริหารจัดการส่วนต้นน้ำ ได้แก่ กิจกรรมปัจจัยการผลิต และกิจกรรมการผลิต การบริหารจัดการส่วนกลางน้ำ ได้แก่ กิจกรรมการตลาดหรือการจัดหาสินค้า กิจกรรมการแปรรูป การบริหารจัดการส่วนปลายน้ำ ได้แก่ กิจกรรมการขายและกระจายสินค้า  กิจกรรมการส่งออก ปัญหาหลักของระบบธุรกิจและสายโซ่อุปทาน คือ การจัดหาวัตถุดิบข้าวโพดหวานทั้งคุณภาพและปริมาณ  เทคโนโลยีการผลิต ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและกีดกันทางการค้าที่มิใช่กำแพงภาษีซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคทางการค้าและสร้างความเสียเปรียบเชิงการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของประเทศไทย  

คำสำคัญ : โซ่อุปทาน, ข้าวโพดหวาน

 

Abstract

Sweet corn is one of the most important crops exported by Thailand in canned and frozen product. The aim of this research was to analyze supply chain and sweet corn agribusiness system. The in-depth interview and semi structured interview were applied as a tool for collecting data. The study found that Thai sweet corn supply chain and business system consists of main activities following : Upstream management as material activity and crop production activity, Midstream management as marketing/procurement activity and transformation activity, Downstream management as sale and distribution activity and export activity. The major problem of business systems and the supply chain is fresh sweet corn quantity and quality procurement, transformation process technology, The EU. Anti dumping policies and non-tariff barrier as a treat  for Thai sweet corn industry competitive disadvantage.

Keyword : Supply chain, Sweet corn

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ราชพิลา ธ., & เจนศิริศักดิ์ ส. (2013). สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน. Creative Science, 4(8), 1–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9933