Current situation of information infrastructure development for Thai rural communities

Authors

  • Charnwit Prugsachat

Keywords:

โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ, ชุมชนชนบท

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศสำหรับชุมชนชนบทไทย ที่ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศสำหรับชุมชนชนบทไทย คุณลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ และสภาพปัจจุบันและปัญหาของโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศสำหรับชุมชนชนบทไทย ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์ของหน่วยที่ศึกษาที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ จำนวน 3 ชุมชน วิธีการวิจัยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศสำหรับชุมชนชนบทไทย คือ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นและการบริการของภาครัฐได้สะดวกและมีการบริการที่ทั่วถึง โดยประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้จากอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง 2) คุณลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ คือ สารสนเทศที่ให้บริการมีความสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน ซึ่งสารสนเทศที่สำคัญประกอบด้วย สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ สารสนเทศทางการศึกษา และสารสนเทศทางสุขภาพ 3) สภาพปัจจุบันของโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ ประกอบด้วย 3.1) โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 3.2) สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ ประกอบด้วย สารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศรัฐบาล สารสนเทศท้องถิ่น และสารสนเทศส่วนบุคคล และแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศสถาบัน และแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน และ 3.3) ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย  ผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ และผู้ใช้ ได้แก่ การรู้หนังสือ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปัญหาของโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัญหาด้านสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ และปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ปัจจัยความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ คือ ความเห็นพ้องของประชาชนและความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ผู้จัดโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ และผู้นำอย่างเป็นทางการของชุมชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-03-14