การวิเคราะห์น้ำมันไบโอดีเซลชนิดกรดไขมันเอทิลเอสเทอร์ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปี

Authors

  • Wuttichai Roschat

Keywords:

ไบโอดีเซล, กรดไขมันเอทิลเอสเทอร์, เอทานอล, นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปี

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันไบโอดีเซลชนิดกรดไขมันเอทิลเอสเทอร์ (%FAEE) ด้วยเทคนิค 1H-NMR เพื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC ที่เป็นวิธีการวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล EN14214 ของการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำมันไบโอดีเซล จากการศึกษาพบว่าภายใต้การทำปฏิกิริยาที่เวลาต่าง ๆ กัน ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลมีค่า %FAEE ที่ต่างกัน เมื่อนำตัวอย่างทั้งหมดมาวิเคราะห์หา %FAEE ด้วยเทคนิค GC และเทคนิค 1H-NMR พบว่าค่า %FAEE ที่ได้มีค่าแตกต่างกันน้อยมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้งสองวิธีการวิเคราะห์มีค่าเท่า ±0.63 นอกจากนี้ตัวอย่างน้ำมันไบโอดีเซลยังได้รับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิค FT-IR และ
13C-NMR เพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองดังกล่าว ดังนั้นการวิเคราะห์น้ำมันไบโอดีเซลชนิด FAEE ด้วยเทคนิค 1H-NMR จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของปฏิกิริยา เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีความสะดวกและรวดเร็วสามารถนำไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-03-14