การพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตว์เล็ก System development for veterinary clinic management

Authors

  • อนัญญา พรมโคตร A-nanya Promkot

Keywords:

ระบบฐานข้อมูล, สารสนเทศ, การจัดการคลินิก

Abstract

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ คือ เพื่อพัฒนาระบบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ในการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และเป็นแนวทางในการนำระบบไปใช้ในการจัดการปรับกระบวนการให้บริการในคลินิกโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้มีประสิทธิภาพ วิธีดำเนินงานวิจัย มีขั้นตอนการศึกษาความต้องการ วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ผลการวิจัยสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยโปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูลสัตว์ป่วย ข้อมูลเจ้าของสัตว์ ตลอดจนข้อมูลการรักษา สามารถเรียกดูข้อมูลสัตว์ป่วยเก่าได้เมื่อสัตว์ป่วยนั้นๆ มารับการรักษาอีกครั้ง โปรแกรมสามารถช่วยจัดเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นฐานข้อมูลที่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ทางคลินิกต่อไปในอนาคตได้ เช่น การวิเคราะห์อุบัติการณ์เกิดโรคในแต่ละเดือนในรอบปี เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ต่อไป

The objectives of this research were to develop a software program for veterinary clinic management, and to establish the guidelines for effective application in managing the service process in a veterinary clinic. The research methodology involved needs investigation, system component analysis, system design, and system development of veterinary clinic management. The results revealed that the developed software program for database management in veterinary clinic could record information in terms of history of sick animals, owners, and drug treatments. Moreover, the developed software program provided immediate diagnostic information of animals, a more convenient approach for data collection, and fast data searching. The database could also be utilized for future medical planning of veterinary clinic, for example the incident analysis of the disease occurring in each month within the 1-year period.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-12-15

How to Cite

A-nanya Promkot อ. พ. (2015). การพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตว์เล็ก System development for veterinary clinic management. Creative Science, 7(2), 71–83. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/43651