การพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of monitoring system for solar energy and wind energy to generate electricity in Sakon Nakhon Rajabhat University

Authors

  • วาสนา เกษมสินธ์ Wassana Kasemsin

Keywords:

พลังงานแสงอาทิตย์, ระบบบันทึกและแสดงผล, พลังงานลม

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ dsPIC30F3013 มาใช้วัดค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และความเร็วลม เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและบริเวณใกล้เคียงที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้งาน ซึ่งระบบการวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะมีรูปแบบที่ถูกติดตั้งเป็นสถานีการตรวจวัด โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เซ็นเซอร์และระบบเก็บข้อมูล ซึ่งระบบเก็บข้อมูลจะบันทึกค่าลงบนฐานข้อมูลและแสดงผลแบบเวลาปัจจุบัน โดยข้อมูลจากการตรวจวัดสามารถใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพพลังงานและใช้สำหรับวางแผนการนำศักยภาพพลังงานมาใช้ในอนาคตได้ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบวัดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีประสิทธิภาพที่สูง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลการทดสอบค่าความเที่ยงตรงของระบบการวัดพลังงานเทียบกับซอฟท์แวร์และเครื่องมือมาตรฐาน

 

Abstract

   This paper presents the development of a monitoring system for solar energy  and wind energy to generate electricity at Sakon Nakhon Rajabhat University by applying dsPIC30F3013 microcontroller for measuring solar radiation and wind speed. This information will be used as reference information for producing electricity in Sakon Nakhon Rajabhat University and nearby areas. The developed system was installed as a measuring station. The major components of this system are sensors and a data acquisition system. The data will be collected and recorded into a database and then displayed in real time format. The recorded data can be used for assessing the potential of energy and planning for the use of potential energy in the future. The results showed that the developed system was accurate within the accepted level, high efficiency, and could be practical. The accuracy

of the developed system could be confirmed by comparing the measurement results with standard software and equipment.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-12-15

How to Cite

Wassana Kasemsin ว. เ. (2015). การพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of monitoring system for solar energy and wind energy to generate electricity in Sakon Nakhon Rajabhat University. Creative Science, 7(2), 8–15. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/43638