การประดิษฐ์และสมบัติของกระถางชีวภาพ Fabrication and properties of biological plant pots

Main Article Content

กิตติชัย โสพันนา Kittichai Sopunna

Abstract

ขุยมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา เป็นวัสดุในท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการทำกระถางเพาะชำชีวภาพ ในอัตราส่วนของวัสดุต่อกาวแป้งเปียกเป็น 1:2 1:3 และ 1:4 โดยน้ำหนัก จากนั้นทดสอบ ค่าความแข็งแรง  ค่าการดูดซับน้ำ นอกจากนั้นยังทดสอบหาค่าปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อีกด้วย จากการศึกษาพบว่าที่อัตราส่วน 1:4 มีค่าความแข็งแรงมากที่สุด โดยที่ความแข็งแรงของผักตบชวา ขุยมะพร้าว และฟางข้าว มีค่าเป็น 16.39 x 103 15.04 x 103 และ 3.56 x 103 N/m2 ตามลำดับ ส่วนค่าการดูดซับน้ำพบว่าที่อัตราส่วน 1:2 มีค่ามากที่สุด โดยที่ค่าการดูดซับน้ำของขุยมะพร้าว ผักตบชวา และฟางข้าว มีค่าเป็น 75.60% 72.33% และ 66.51% ตามลำดับ สำหรับค่าปริมาณไนโตรเจนที่มากที่สุดของขุยมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา คืออัตราส่วน 1:4 1:4 และ1:2 โดยมีค่าเท่ากับ 0.22% 0.21% และ 0.21% ตามลำดับ อัตราส่วนที่มีค่าปริมาณฟอสฟอรัสมากที่สุดของขุยมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา คืออัตราส่วน 1:2 1:3 และ 1:2 โดยมีค่าเท่ากับ 38.62 117.13 และ 103.74 mg/kg ตามลำดับ สำหรับอัตราส่วนที่มีค่าปริมาณโพแทสเซียมมากที่สุดของขุยมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา คืออัตราส่วน 1:2 1:4 และ 1:4 โดยมีค่าเท่ากับ 0.56 6.46 และ 6.39 mg/kg ตามลำดับ

 

Local materials of coconut coir, rice straw, and water hyacinth were used to make biological pant pots with the ratio of paste to the local materials 1:2, 1:3, and 4:4 by weight, respectively.  The samples were tested for strength and water absorption value. There were also tested for the amounts of nitrogen, phosphorus, and potassium. It was found that the ratio of 1:4 achieves maximum strength values. The maximum strength of water hyacinth, coconut coir, and rice straw were 16.39x103, 15.04x103, and 3.56x103 N/m2, respectively. The water absorption experiments indicated that the ratio of 1:2 was the highest. The water absorption of coconut coir, water hyacinth, and rice straw were 75.60%, 72.33% and 66.51%, respectively.  The maximum contents of nitrogen were found in coconut coir, rice straw, and water hyacinth with the ratios of 1:4, 1:4, and 1:2 to be 0.22%, 0.21%, and 0.21%, respectively.  The maximum amounts of phosphorus were found in coconut coir, rice straw, and water hyacinth with the ratio 1:2, 1:3, and 1:2 to be 38.62, 117.13, and 103.74 mg/kg, respectively. The maximum amounts of potassium were found in coconut coir, rice straw, and water hyacinth with the ratios of 1:2, 1:4, and 1:4 to be 0.56, 6.46, and 6.39 mg/kg, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kittichai Sopunnaก. โ. (2015). การประดิษฐ์และสมบัติของกระถางชีวภาพ Fabrication and properties of biological plant pots. NRU ournal of cience and echnology, 7(2), 1-7. etrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/43637
Section
Research Article