การประดิษฐ์และสมบัติของกระถางชีวภาพ Fabrication and properties of biological plant pots

Authors

  • กิตติชัย โสพันนา Kittichai Sopunna

Keywords:

ขุยมะพร้าว, ฟางข้าว, ผักตบชวา, ความแข็งแรง, การดูดซับน้ำ

Abstract

ขุยมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา เป็นวัสดุในท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการทำกระถางเพาะชำชีวภาพ ในอัตราส่วนของวัสดุต่อกาวแป้งเปียกเป็น 1:2 1:3 และ 1:4 โดยน้ำหนัก จากนั้นทดสอบ ค่าความแข็งแรง  ค่าการดูดซับน้ำ นอกจากนั้นยังทดสอบหาค่าปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อีกด้วย จากการศึกษาพบว่าที่อัตราส่วน 1:4 มีค่าความแข็งแรงมากที่สุด โดยที่ความแข็งแรงของผักตบชวา ขุยมะพร้าว และฟางข้าว มีค่าเป็น 16.39 x 103 15.04 x 103 และ 3.56 x 103 N/m2 ตามลำดับ ส่วนค่าการดูดซับน้ำพบว่าที่อัตราส่วน 1:2 มีค่ามากที่สุด โดยที่ค่าการดูดซับน้ำของขุยมะพร้าว ผักตบชวา และฟางข้าว มีค่าเป็น 75.60% 72.33% และ 66.51% ตามลำดับ สำหรับค่าปริมาณไนโตรเจนที่มากที่สุดของขุยมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา คืออัตราส่วน 1:4 1:4 และ1:2 โดยมีค่าเท่ากับ 0.22% 0.21% และ 0.21% ตามลำดับ อัตราส่วนที่มีค่าปริมาณฟอสฟอรัสมากที่สุดของขุยมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา คืออัตราส่วน 1:2 1:3 และ 1:2 โดยมีค่าเท่ากับ 38.62 117.13 และ 103.74 mg/kg ตามลำดับ สำหรับอัตราส่วนที่มีค่าปริมาณโพแทสเซียมมากที่สุดของขุยมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา คืออัตราส่วน 1:2 1:4 และ 1:4 โดยมีค่าเท่ากับ 0.56 6.46 และ 6.39 mg/kg ตามลำดับ

 

Local materials of coconut coir, rice straw, and water hyacinth were used to make biological pant pots with the ratio of paste to the local materials 1:2, 1:3, and 4:4 by weight, respectively.  The samples were tested for strength and water absorption value. There were also tested for the amounts of nitrogen, phosphorus, and potassium. It was found that the ratio of 1:4 achieves maximum strength values. The maximum strength of water hyacinth, coconut coir, and rice straw were 16.39x103, 15.04x103, and 3.56x103 N/m2, respectively. The water absorption experiments indicated that the ratio of 1:2 was the highest. The water absorption of coconut coir, water hyacinth, and rice straw were 75.60%, 72.33% and 66.51%, respectively.  The maximum contents of nitrogen were found in coconut coir, rice straw, and water hyacinth with the ratios of 1:4, 1:4, and 1:2 to be 0.22%, 0.21%, and 0.21%, respectively.  The maximum amounts of phosphorus were found in coconut coir, rice straw, and water hyacinth with the ratio 1:2, 1:3, and 1:2 to be 38.62, 117.13, and 103.74 mg/kg, respectively. The maximum amounts of potassium were found in coconut coir, rice straw, and water hyacinth with the ratios of 1:2, 1:4, and 1:4 to be 0.56, 6.46, and 6.39 mg/kg, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-12-15

How to Cite

Kittichai Sopunna ก. โ. (2015). การประดิษฐ์และสมบัติของกระถางชีวภาพ Fabrication and properties of biological plant pots. Creative Science, 7(2), 1–7. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/43637