การมอบหมายงาน : ศิลปะที่ผู้บริหารต้องเข้าใจ

Main Article Content

สามารถ อัยกร Samart Aiyakorn

Abstract

บทคัดย่อ

          บทความนี้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายงาน ซึ่งเป็นศิลปะที่ผู้บริหารทุกระดับต้องทำความเข้าใจ  โดยมีประเด็นสำคัญเริ่มตั้งแต่ความหมายของการมอบหมายงาน ประโยชน์ของการมอบหมายงานทั้งต่อผู้บริหาร บุคลากร และองค์การ ศิลปะของการมอบหมายงาน ประกอบด้วย  ระดับความเหมาะสมของการมอบหมายงาน สิ่งที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงและควรหลีกเลี่ยงในการมอบหมายงาน ในส่วนสุดท้ายของบทความนี้ ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนของการมอบหมายงาน

 

คำสำคัญ การมอบหมายงาน, ศิลปะ, ผู้บริหาร

 

Abstract

          This article presented about the delegation which was the art of administrators. It mentioned about its meaning, and advantages towards administrators, staffs and organizations. The art of work delegation included the appropriated level of delegation. Furthermore, recognition and avoidance should be mentioned. Finally, The process of work delegation were explained in the detail.

 

Keywords : Work Delegation, Art, Administrator

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Samart Aiyakornส. อ. (1). การมอบหมายงาน : ศิลปะที่ผู้บริหารต้องเข้าใจ. NRU ournal of cience and echnology, 7(13), 165-176. etrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/34955
Section
Academic Papers