การประหยัดพลังงานด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า : กรณีศึกษา ศูนย์รวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

Authors

  • ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย Phanuwat Wongsangnoi

Keywords:

วิศวกรรมคุณค่า การประหยัดพลังงาน ศูนย์รวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประหยัดพลังงานโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า กรณีศึกษาศูนย์รวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร โครงการโรงนมภูพานตามพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร      จากการศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาร่วมกับทีมงานของสถานีวิจัย พบว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงเป็นสาเหตุให้มีการค้นหามาตรการประหยัดพลังงานตามขั้นตอนของวิศวกรรมคุณค่า 7 ขั้น ของ Mudge ดังนี้ 1. เลือกโครงการ 2. ขั้นรวบรวมข้อมูล 3. ขั้นการวิเคราะห์หน้าที่ 4. ขั้นสร้างสรรค์ความคิดเพื่อปรับปรุง 5. ขั้นประเมินผลความคิด 6. ขั้นทดสอบพิสูจน์ และ 7. ขั้นเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติ โดยมีมาตรการสำหรับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 มาตรการ และมี 1 มาตรการสำหรับการประหยัดพลังงานความร้อน

            ผลจากการศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้ง 3 มาตรการ ได้แก่ 1. การปรับปรุงสถานที่ตั้งของปั๊มลมสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ คิดเป็น 21,908 บาท/ปี 2. การลดจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ใช้ในห้องบรรจุผลิตภัณฑ์สามารถประหยัดพลังงานได้ คิดเป็น 2,712.08 บาท/ปี 3. การปรับปรุงสถานที่ตั้งของชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ คิดเป็น 17,925 บาท/ปี โดยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมคิดเป็น 42,545.08 บาท/ปี สำหรับมาตรการการประหยัดพลังงานความร้อน ได้แก่ การลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบสามารถประหยัดค่าพลังงานได้ คิดเป็น 47,436 บาท/ปี 

คำสำคัญ :  วิศวกรรมคุณค่า การประหยัดพลังงาน ศูนย์รวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร 

Abstract

            This research aimed to study energy saving method by using Value Engineering technique in a case study of dairy collection center at Sakon Nakhon Livestock Research Station. From studying the data and problems together with the staffs from the research station, it was found that the use of electricity and heat energy had high cost. Therefore a search for new measures to save energy in accordance with Mudge’s 7 steps of Value Engineering was conducted; these 7 steps were 1) project selection phase; 2) information gathering phase; 3) function analysis phase; 4) creation for modification phase; 5) evaluation phase; 6) verification phase and 7) recommendation for practice phase. There were 3 electricity saving measures and 1 heat energy saving measure. The study yielded 3 energy saving measures, namely 1) the improvement of air pump location could save electricity cost by 21,908 baht per year; 2) the reduction in the number of light bulbs in the packing room could save the electricity cost by 2,712.08 baht per year; 3) the location improvement of air conditioners’ condensing unit could save the electricity cost by 17,925 baht per year. To sum up, these 3 measures could save the overall electricity cost by 42,545.08 baht per year. For the heat energy saving measure, it could be done by reducing the oil fuel usage in the system and could save energy cost by 47,436 baht per year.

 

Keywords : Value Engineering,  Energy  Saving, Dairy Collection Center, Sakon Nakhon Livestock  Research Station

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Phanuwat Wongsangnoi ภ. . ว. (2015). การประหยัดพลังงานด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า : กรณีศึกษา ศูนย์รวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร. Creative Science, 7(13), 133–142. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/34952