การพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก

Authors

  • สุริยะ ประทุมรัตน์ Suriya Pratumrat

Keywords:

การพัฒนาความมั่นใจ, ภาษาอังกฤษ, สาขาสังคมศึกษา, การเสริมแรงทางบวก

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีสอนแบบให้รางวัลในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการสอนแบบให้รางวัล 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบให้รางวัล และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีสอนแบบให้รางวัล แบบแผนการวิจัยที่ใช้เป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ในลักษณะกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียน (One group pretest – posttest design) กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 39 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) วิธีวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

 

            1. ประสิทธิภาพของวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบให้รางวัล เท่ากับ 88.56/89.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด

2. นักศึกษามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ มีความกระตือรือร้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีความตั้งใจเรียนและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และมีความเชื่อมั่นในการแสดงออกในแต่ละสถานการณ์  

3. นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

            4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบให้รางวัลในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ : การพัฒนาความมั่นใจ, ภาษาอังกฤษ, สาขาสังคมศึกษา, การเสริมแรงทางบวก

Abstract

            The objectives of this study were: 1) to investigate efficiency of method of teaching English by giving a reward based on the criterion set at 80/80, 2) to examine the students’ confidence in speaking English after the teaching by giving a reward, 3) to compare the students’ achievements in learning English between before and after the treatment by teaching with giving a reward, and 4) to examine students’ satisfaction with a method of teaching with giving a reward.  The methodology used was quasi-experimental research with one group pretest-posttest design. The sample selected by simple random sampling was 39 undergraduate students whose major was social studies, who were enrolled in Sakon Nakhon Rajabhat University in academic year 2013.  Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.

            The findings can be concluded as follows:

            1. The efficiency of teaching English by giving a reward was 88.56/89.4, which was higher than the criterion set at 80/80.

            2. The students had confidence in speaking English, had enthusiasm and positive attitude towards learning English, had intention to learn and always attended their class, and had confidence in expression for each situation.

            3. The students gained a significantly higher score of achievement in learning English after the treatment than that before the treatment at the .01 level.

            4. The students were satisfied with the method of teaching English by giving a reward at the highest level.

 

Keywords: Development of confidence, English, Social studies major, Positive reinforcement

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-16

How to Cite

Suriya Pratumrat ส. . ป. (2014). การพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก. Creative Science, 6(12), 71–80. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/26419