ผลการใช้การสอนบนเว็บ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors

  • รุจิรา สุธรรมมา

Keywords:

การสอนบนเว็บ, Web-based Instruction

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสอนบนเว็บ  วิชาประวัติศาสตร์  เรื่อง  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการสอนบนเว็บ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนบนเว็บ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  จำนวน  7  ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นทั้งหมด 265 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling) จำนวน 2 ห้องเรียน คือ กลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 1 ห้องเรียน จำนวน  40  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการสอนบนเว็บ 1  ห้องเรียน  จำนวน  39  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสอนบนเว็บ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนบนเว็บและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบ One Group Pretest Posttest Design   ผลการวิจัย พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของการสอนบนเว็บ ได้ค่าประสิทธิภาพการสอนบนเว็บ  (E1/E2) เท่ากับ  83.81 / 82.02 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนบนเว็บ  เรื่อง  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  ( x ̅= 4.16)  

Abstract

This research aims 1) to develop Web-based instruction on the topic- the Evolution of Ayutthaya Kingdom, 2) to study the students’ learning achievement on the Evolution of Ayutthaya Kingdom after using Web-based instruction, and 3) toknow the students’ satisfaction toward the Web-based instruction.  The population of this research is the second year secondary school students in Chatturatwittayakarn School. The number of the second year secondary school students is 265 persons that are studying in the first semester of academic year 2013 from seven classrooms. Only the students of two selected classrooms are taken as the representative samples of this study, which the selection method is based on cluster sampling. Forty students in the first classroom are used for    trying out the Web-based instruction whereas thirty-nine students in another classroom are used for studying the students’ learning achievement on the Evolution of Ayutthaya Kingdom and understanding the students’ satisfaction after implementing the Web-based instruction. The tools of this research are (1) the Web-based instruction on the topic- the Evolution of Ayutthaya Kingdom, (2) the achievement test that consists of thirty multiple choice questions (each question has four choices), (3) satisfaction test for examining the satisfaction toward the Web-based instruction and to lesson plan of the students. The pattern of this study is based on One Group Pretest – Posttest Design.  The result shows that, for surveying based studies, the Web-based instruction gives an efficiency value (E1/E2) at 83.81/82.02. These two values are acceptable in terms of the hypothesis set at a significant level 0.05. In other words, at the significant level 0.05, the students’ average score from the achievement test is improved after implementing the Web-based instruction. In addition, the students have a high satisfaction to the Web-based instruction at the level  = 4.16 on average.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สุธรรมมา ร. (2014). ผลการใช้การสอนบนเว็บ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. Creative Science, 6(11), 171–181. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18487